വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 09, 2017

അറിയിപ്പ് 

മൂന്നാം  വോള്യ  പാഠപുസ്തകത്തിത്തിന്റെ  excess /shortage  പ്രൊഫോർമ   താഴെ  കൊടുക്കുന്നു . പ്രൊഫൊർമ  പൂരിപ്പിച്ച്  10  -11 -17  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ