ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 19, 2019


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക് // 


ലോക  മാതൃഭാഷാദിനമായ   ഫെബ്രുവരി  21  ന്   സ്കൂളിൽ  എടുക്കേണ്ട  പ്രതിജ്ഞ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.


ശനിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 16, 2019

 // അറിയിപ്പ് // 

വാർഷിക, മോഡൽ   പരീക്ഷ  എന്നിവ  നടക്കുന്ന  സാഹചര്യത്തിൽ  
ഏതെങ്കിലും  സ്കൂളുകളിൽ  ഉച്ചഭക്ഷണ  വിതരണം  മുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ  പ്രസ്തുത  വിവരം  മുൻകൂട്ടി   ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ്  

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 15, 2019

 13 - 02 - 2019 ലെ ക്യു. ഐ. പി. മീററിംഗ് തീരുമാനപ്രകാരം 2019 ഫെബ്രുവരി 16 ന് തീരുമാനിച്ച പ്രവർത്തിദിവസം 2019 മാർച്ച് 16 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ അറിയിക്കുന്നു. 


എസ്  സി ഇ ആര്‍ ടി -- STEPS --2019  ഉപ ജില്ല തല പരീക്ഷയിലെ വിജയികള്‍ 

STEPS 2019 (STUDENTS TALENT ENRICHMENT PROGRAMME IN SOCIAL SCIENCE)
SELECTION LIST OF STUDENTS
MATTANNUR  SUB DISTRICT
SI NO
REG NO
NAME
SCHOOL
CATEGORY
MARK
1
205
AKARSH  U 
MUTTANNUR  UP  SCHOOL 
GENERAL 
83.5
2
224        
PRIYANJALI SURESH KANHILERI  UP  SCHOOL 
GENERAL 
84
3
211DAYA  V  C 
GHSS  MAMBARAM 
S C 
85.5
4
110
RITHIKA  RAMESH 
GHSS MAMBARAM 
ST 
70.5

ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 13, 2019

സ്‌കൂൾ നൂൺ മീൽ സോഫ്റ്റ്വയരിൽ ഡിസംബർ മാസം വരെ ഉള്ള physical stock ഇന്ന് തന്നെ രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്തമാസത്തെ ഇൻഡന്റ് പാസ്സാക്കി നല്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു എന്ന കാര്യം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു .തുടർന്ന് എല്ലാ മാസവസാനവും physical stock ചേർക്കേണ്ടതാണ്

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 04, 2019


ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്ക് 2018-19
ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‌10000/- രൂപാ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കി ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും10 -2-2019 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്‌.
ക്രമ നം

സ്കൂളിന്റെ പേര്‌
1

കുഴിക്കൽ എ ൽ  പി സ്കൂൾ 
2

വേങ്ങാട്എ ൽ  പി  സ്കൂൾ 
3

തെരൂർ  യു  പി സ്‌കൂൾ 
4

ആ യിത്തറ  എ ൽ  പി സ്ക്കൂൾ 
5

കുരിയോട്  എ ൽ പി സ്‌കൂൾ 
6
മെരുവമ്പായി എ ൽ പി സ്ക്കൂൾ 
7

കല്ലുർ  യു പി സ്ക്കൂൾ 
8
കാവുംതാഴ എ ൽ പി സ്‌കൂൾ
9

പാളാട്  എ ൽ പി സ്‌കൂൾ 
10

കൊളാരി എൽ പി സ്കൂൾ ,ശിവപുരം 

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 01, 2019


STEPS ( STUDENTS TALENT ENRICHMENT PROGRAM IN SOCIAL SCIENCE) സ്കൂള്‍ തല സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റില്‍ വിജയിച്ച കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 

STEPS സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് സ്കൂള്‍ തല മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്  ഉപജില്ല തല സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ്‌MATTANNUR  GUPയു പി സ്കൂളില്‍  02/02/2019 നു നടക്കുന്നു.രാവിലെ കൃത്യം 9.30 നു തന്നെ കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. വൈകുന്നേരം 3.30 വരെയാണ് പരീക്ഷ.കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വിടാനും കൂട്ടികൊണ്ടു പോകാനും രക്ഷിതാവോ ടീച്ചറോ വരണം.ഉച്ചഭക്ഷണം കുട്ടികള്‍ കൊണ്ടുവരണം

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 31, 2019

STEPS ( STUDENTS TALENT ENRICHMENT PROGRAM IN SOCIAL SCIENCE) സ്കൂള്‍ തല സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റില്‍ വിജയിച്ച കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 

STEPS സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് സ്കൂള്‍ തല മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്  ഉപജില്ല തല സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ്‌MTS  GUP സ്കൂൾ മട്ടന്നൂരിൽ   02/02/2019 നു നടക്കുന്നു.രാവിലെ കൃത്യം 9.30 നു തന്നെ കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.  ഉപജില്ല തല സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ്‌നു മുമ്പായി സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ ചെയ്യേണ്ട . പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി സബ്ജില്ല പരീക്ഷക്ക്‌ വരുമ്പോള്‍ കുട്ടികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണ്.

ബുധനാഴ്‌ച, ജനുവരി 30, 2019

uary 29, 2019

സംസ്‌കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ 2018 - 19 

                               ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ സംസ്‌കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ (എൽ. പി. / യൂ. പി. വിഭാഗം) 31 - 01 - 2019 (വ്യാഴാഴ്ച)MTSGUP സ്ക്കൂൾ ,മട്ടന്നൂർ    വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.  അന്നേ ദിവസം ഈ ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സംസ്‌കൃതം അധ്യാപകരും പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ രാവിലെ 9 : 30 നു മുമ്പായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു അറിയിക്കുന്നു. 

ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 29, 2019

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

കലകളിൽ  ശോഭിക്കുന്ന,  കുടുംബ  വാർഷിക  വരുമാനം  75000/- രൂപക്ക്  താഴെയുള്ള ,   വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  ഉള്ള   ധനസഹായ  പദ്ധതി  - അപേക്ഷിക്കാൻ  അർഹതയുള്ളവർ  31 -1 -19  ന്  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ ഡയറക്ടർ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കത്ത്  താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 28, 2019

മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മുട്ടയും പാലും നൽകുന്നതിന് അനുവദിച്ച ഒന്നാം ഘട്ട തുകയുടെ ധനവിനിയോഗ പത്രം KFC 44  ൽ തയ്യാറാക്കി 30 / 01 / 2019 നു 2  മണിക്ക് മുൻപായി നൂൺ മീൽ സെക്ഷനിൽ നൽകേണ്ടതാണ് 

January 21, 2019

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 21, 2019

സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്  പരീക്ഷ ദിവസം മാറ്റം 

L P, U P വിഭാഗം സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 2 നാണ് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.അന്നേ ദിവസം ഹിന്ദി പ്രചാര സഭ നടത്തുന്ന സുഗമ പരീക്ഷ ഉള്ളതിനാല്‍ ,ജനുവരി 31 നു 10.30  മണിക്ക് U P  വിഭാഗം പരീക്ഷയും, 11.30 നു L P വിഭാഗം പരീക്ഷയും  നടക്കുന്നതാണ്.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

 2018-19 വര്‍ഷത്തെ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ വിവരശേഖരണം സംബന്ധിച്ച പ്രോഫോര്‍മ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.പ്രോഫോര്‍മ പൂരിപ്പിച്ചു ഒരാഴ്ചക്കകം ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോഫോര്‍മ

ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 15, 2019


സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകളില്‍ ചുമരില്‍ വെക്കാവുന്ന ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം -ഉത്തരവ് 

ഉത്തരവ്


അറിയിപ്പ്   


 2018-19 വർഷം കണ്ണൂരിൽ വച്ച് സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര -ഗണിതശാസ്ത്ര -സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളകളിൽ  പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള   അനുമോദനവും സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് വിതരണവും 2019 ജനുവരി 18 ന്  2 മണിക്ക് കണ്ണൂർ ശിക്ഷക്ക് സദനിൽ നടക്കുന്നു. മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും സബ്ബ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
       താങ്കളുടെ   ഓഫിസിനു കീഴിലുള്ള  മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഈ വിവരം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 14, 2019

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 10, 2019

  എൽ എസ് എസ് /യു എസ് എസ്  പരീക്ഷ 2019
 2019 ലെ എൽ എസ് എസ് /യു എസ് എസ്  പരീക്ഷയുടെ ഓൺലൈൻ രെജിസ്ട്രേഷൻ 9/ 01/ 2019 മുതൽ നടത്താവുന്നതാണ്.
// അറിയിപ്പ് // 

01 -01 -2019  മുതലുള്ള   പെൻഷൻ  അപേക്ഷകൾ  പ്രിസം (PRISAM ) വഴി  സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  നിർദ്ദേശം  താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Govt.Order കാണുക 

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 04, 2019

 സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ടാലന്റ് സേര്‍ച്ച്‌ എക്സാമിനേഷന്‍2018-19 സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.

ന്യൂമാറ്റ്സ്  ഉപജില്ലാ തലമത്സര  വിജയികൾക്കുള്ള  ഏകദിന   പരിശീലനം 


Letter   താഴെ  കൊടുക്കുന്നു