തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 16, 2020

അറിയിപ്പ് 
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് MME ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഹാൻഡ് വാഷ് , ഗ്ലാസ്, പ്ലേറ്റ് , മാറ്റ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി സെൻട്രൽ ഷെയറിൽ നിന്നും   തുക അലോട്ട് ചെയ്‌തത്‌ തുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിനിയോഗിച്ച ശേഷം KFC ഫോം ധന വിനിയോഗപത്രം  ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 12, 2020 1.    ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസിൽ നിന്നും  മാർച്ച് 2020 ൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇൻഡന്‍റ് ചെയ്ത് നൽകിയ പ്രകാരമുള്ള അരി  മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുവാനും സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനും ഈ  ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും    നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു '

  2.  ഇപ്രകാരം മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും  ലഭിച്ച അരിയുടെ സ്റ്റോക്ക് എന്‍ട്രി സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ എൻ.എം.പി, കെ2 എന്നിവ സ്കൂളിൽനിന്നും  സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

3.  സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള അരിയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച്  തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മേൽ  ആഫീസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.
  
ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 07, 2020

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വികലാംഗരുടെയും ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച സമിതിയിലെ ശുപാര്‍ശയിലെ  നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം  വിദ്യാലയത്തില്‍ നിലവിലുള്ള ഐഇഡി റിസോഴ്സ് ടീച്ചര്‍മാർ , കൌണ്‍സിലര്‍മാര്‍, എന്‍ആര്‍എച്ച്എം നേഴസസ് എന്നിവരുള്‍പ്പെടുന്ന കോ-ഒര്‍ഡിനേഷന്‍  കമ്മിറ്റി രീപീകരിക്കാന്‍     വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപഡയറക്ടർ  ആവശ്യപെട്ടിട്ടുണ്ട് .  ആയതിനാൽ  കമ്മിറ്റി  രൂപീകരിച്ച്    2  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

ചൊവ്വാഴ്ച, മാർച്ച് 03, 2020

വളരെ അടിയന്തിരം 
2020  മാർച്ച്മാസം  നൂൺ  മീൽപാചക  ചിലവ് അഡ്വാൻസായി  അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള   അ പേക്ഷ  5/ 03 / 2020 നുള്ളിൽ  ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷയിൽതിയ്യതിയും മാർച്ച്  മാസത്തെ  പാചക ചിലവിനു  ആവശ്യമായ  തുകയും     രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് .2020  മാർച്ച് മാസത്തിൽ Cooking Cost  ഇനത്തിൽ അഡ്വാൻസ് ആയി അനുവദിക്കേണ്ട തുകയുടെ വിവരവും (ഏതു ഷെയറിലാണ് Central / State )  മണിക്ക് മുൻപായി എഇഒ ഓഫീസിൽ   5/ 03 / 2020നുള്ളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് . 2020 മാർച്ച് 10 നകം എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു  വിവരം DDE  യിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിനാൽ  കാലതാമസം പാടില്ല എന്നറിയിക്കുന്നു 

  

ശനിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 29, 2020


പൊതുവിദ്യാ ഭ്യാ സ  ഡയറക്റ്റ് രുടെ  ഉത്തരവ് 


പ്രത്യേക  അറിയിപ്പോ കാ രണങ്ങളോ  ഇല്ലാതെ  ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ 30 ദിവസത്തിലധികം  സ്കൂളിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ  ടി  വിവരം  ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസറെയോ , സമഗ്ര ശിക്ഷ  കേരളം പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസറായോ , ജില്ലാ ശിശു  സംരക്ഷണ  ഓഫീസറായോ, ചൈൽഡ് ലൈനയോ  അറിയിച്ചു  ടി  കുട്ടികളുടെ  തുടർപഠനം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള  നടപടികൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  സ്വീക രിക്കേണ്ടതാണ് .
വളരെ അടിയന്തിരം
കേന്ദ്രാവിഷ്ക്യത പദ്ധതികൾ
2010-11 മുതൽ 2014-15 വരെയുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്ക്യത സ്കോളർഷിപ്പ്‌ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ  ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടന്റ്‌ ജനറൽ നേരിട്ട്‌ ജില്ലാതലത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ആയതിലേക്ക്‌ കേന്ദ്രാവിഷ്ക്യത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധനവിനിയോഗ പത്രവും മറ്റനുബന്ധരേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക്‌ സജ്ജമാക്കി വയ്ക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.
മേൽസാഹചര്യത്തിൽ ഇരിട്ടി ഉപജില്ലയുടെ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും 2010-11 മുതൽ 2014-15 വരെയുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്ക്യത സ്കോളർഷിപ്പ്‌ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക്‌ ഉതകും വിധം സജ്ജമാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതും ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക്‌ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറാഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്‌.
രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക്‌ ഉതകും വിധം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌ എന്ന വിവരം 2-03-2020 നുള്ളിൽ രേഖാമൂലം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
  •   പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക്  


/2020  ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ കണ്ടിജൻസി ചാർജ് തുക എത്രയും പെട്ടന്ന് പാസാകേണ്ടതിനാൽ EXPENTITURE സ്റ്റേറ്റ് മെൻറ്  /ബിൽ എന്നിവ മാർച്ച് 5   തീയ്യതിക്ക്‌      ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എൻ എം പി കെ ടു  എന്നിവ മാർച്ച്  01   / 03/ 2020 നു  തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം .                                                                                                                                                                                                  

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 27, 2020

2019-20 വർഷത്തിൽ സംസ്‌കൃതം  സ്കോളർഷിപ്പിന്‌ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  സ്കോളർഷിപ്പ്‌ തുക പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ബാങ്ക്‌ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്‌ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത്‌ നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌. തുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് .

  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് //

29-2-2020  ന്  നടക്കുന്ന      LSS   പരീക്ഷയുടെ
Time Table -താഴെ  കൊടുക്കുന്നു 

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതി -മാർച്ച്  മാസത്തെ  ബില്ലുകൾ  മുൻകൂറായി  മാറുന്നത്  സംബന്ധിച്ച  കത്ത്  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു


 Letter

ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 19, 2020

അറിയിപ്പ് 
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് MME ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഹാൻഡ് വാഷ് , ഗ്ലാസ്, പ്ലേറ്റ് , മാറ്റ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി സെൻട്രൽ ഷെയറിൽ നിന്നും   തുക അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിനിയോഗിച്ച ശേഷം KFC ഫോം 44 ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 14, 2020

അറിയിപ്പ് 
  2019 ഫിബ്രവരിയിൽ നടന്ന USS പരീക്ഷയിൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടിയ കുട്ടികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.സർട്ടിഫിക്കറ്  ഇനിയും വാങ്ങാത്ത സ്കൂളുകൾ  സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടിയ കുട്ടികളുടെ പേര്, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നിവ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലിസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.  
നൂൺ  മീൽ  പാചക ചെലവ്  തുക   .[.മാര്ച്ചവരെ യുള്ള   തുക  കണക്കാക്കി ] ഇനിയും   തുക  ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകൾ  ഹെഡ്ഓഫ്  അക്കൗണ്ട്  തിരിച്ചു 24/2/  2020 /നു 11മണിക്കുള്ളിൽ   ഈ ഓഫീസിൽരേഖാമൂലം  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 10, 2020

        

  ഹാൻഡ്‌വാഷ്,ഗ്ലാസ്,പ്ലേറ്റ്,മാറ്റ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി 2202 -01 -112 -90 -01 plan (central  share )എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക സ്കൂളുകൾക്ക് BIM S മുഖേന അലോട്ട് ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്.  ഇതുമായി ബന്ധപെട്ടു ലഭിച്ച NM 1 /1878/ 2020  തി .28/ 01/ 2020 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുകBIM S ൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ധനവിനിയോഗപത്രം പ്രധാനാധ്യാപകർ  എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .അനുവദിച്ച തുകയും ,സ്കൂളിന്റെ പേരും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .


     MME FUND 2019-20 ALLOTMENT FOR STATIONARY- MATTANNUR SUB-DIST
SI NO SCHOOL_CODE SCHOOL_NAME Amount

14049 Mattannur HSS 3500

14722 Kolari New LPS 1500

14728 Neerveli LPS 1500

14731 Palayode LPS 1500

14734 SRV LPS Peravoor 1500

14740 Ayyallur LPS 1500

14744 Kuriyot LPS 1500

14749 Kuzhikkal LPS 1500

14751 Palad LPS 1500

14765 Neerveli UPS 1500

14770 Porora UPS 1500

14776 Keezhallur UPS 1500

14051 GHSS Maloor 1500

14702 GLPS Kanhileri 1500

14706 GLPS Poovampoyil 1500

14711 Kaitheri West LPS 1500

14712 Kallayi ALPS 1500

14718 Keecheri LPS 1500

14719  NIS LPS Venmanal 1500

14724 Kovoor LPS 1500

14729 Oorpalli LPS 1500

14741 Desamithram LPS 1500

14743 Kanad LPS 1500

14747 Kovoor Central LPS 1500

14750 Mettadi LPS 1500

14752 Panayathamparamba LPS 1500

14753 Thattiyode North LPS 1500

14757 Kallur New UPS 3500

14758 Kayani UPS 2000

14764 Muttannur UPS 1500

14768 Pattannur UPS 2000

14771 Therur UPS 1500

14778 Sisumithra Buds Special School 1500

14781 CHITRARI ASHA  SCHOOL 1500

14785 PAZHASSIRAJAMEMMORIALBUDS SPL SCHOOL 1500

14014 Koodali HSS 3500

14018 GVHSS Edayannur 2000

14050 Sivapuram HS 2500

14703 GLPS Kodolipram 1500

14705 GLPS Pazhassi 1500

14710 Kaitheri ALPS 1500

14713 MMI LPS Kallayi 1500

14715 Kanhileri West LPS 1500

14716 Kara LPS 1500

14720 Keezhallur North LPS 1500

14723 Durgavilasam LPS 1500

14725 Kunnirikka SKV LPS 1500

14732 NIS LPS Palottupally 3000

14733 Pazhassi East LPS 1500

14735 Therur MLPS 1500

14737 Vengad LPS 1500

14745 Kavumthazha LPS 1500

14754 GUPS Ayippuzha 2000

14760 Kunnirikka UPS 1500

14761 Kunnoth UPS 1500

14762 Maloor UPS 1500

14763 Meruvambai Mappila UPS 3000

14766 Panambatta New UPS 2500

14767 Pariyaram UPS 1500

14773 Vengad Mappila UPS 1500

14774 Vengad South UPS 2000

14775 Kanhileri UPS 1500

14016 KPC HSS Pattannur 2000

14020 Ayithara mambaram GHSS 2500

14022 GHSS Vengad 1500

14701 GLPS Kandamkunnu 1500

14704 GLPS Muthukuttipoyil 1500

14707 GLPS Sivapuram 1500

14708 Ayithara North LPS 1500

14709 Chambad LPS 1500

14714 Kallerikkara LPS 1500

14717 Karetta LPS 1500

14721 Kolari LPS Sivapuram 1500

14726 Mannur LPS 1500

14727 Maruthayi LPS 1500

14730 Paduvilayi LPS 1500

14736 Velliyamparamba LPS 1500

14739 Ayithara LPS 1500

14742 Elampara LPS 1500

14746 Kotheri LPS 1500

14748 Kunderipoil New LPS 1500

14755 GUPS Mattannur 2500

14756 BEM UPS Anjarakkandy 1500

14759 Koodali UPS 2000

14769 Pazhassi West UPS 1500

14772 Tholambra UPS 2500

14777 CHITHANYA BUDS SPL SCHOOL 1500
പ്രധാനധ്യപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് 
ദേശീയ വിര നിവാരണ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍കുലര്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
സര്‍ക്കുലര്‍
സാമൂഹ്യ വനവല്‍കരണ വിഭാഗം സൌജന്യമായി സ്കൂളുകളില്‍ തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 2020 ജൂണില്‍ ഓരോ സ്കൂളിന്റെയും ആവശ്യത്തിലേക്കായി എത്ര വീതം തൈകള്‍ വേണമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 12 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഓഫീസില്‍ അറിയികേണ്ടതാണ്.

ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 05, 2020


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ   അടിയന്തിര ശ്രെദ്ധക്ക് // പാചക ചിലവിന്  അനുവദിച്ച  തുക  തിരിച്ചടക്കുന്ന തിന്   വന്ന  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 31, 2020

സംസ്ക്യതം ശിൽപ്പശാല
തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ യു.പി , ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം സംസ്ക്യതം അദ്ധ്യാപകർക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേത്യത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ദ്വിദിന ശിൽപ്പശാല ഫെബ്രുവരി 3 , 4 തീയതികളിൽ കൂത്തുപറമ്പ്‌ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ (തൊക്കിലങ്ങാടി) വെച്ച്‌ നടത്തുന്നതാണ്‌.എല്ലാ സംസ്ക്യതം അദ്ധ്യാപകരും പ്രസ്തുത ശിൽപ്പശാലയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 
സെൻസസ് 2021  മായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  സൂപ്പർവൈസർമാരായി  തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്  ഹൈസ്‌കൂൾ   ടീച്ചർമാരെയും  എനുമേറ്റർമാരായി  യു .പി , എൽ  പി  സ്കൂൾ   ടീച്ചർമാരെയും  തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി  ടീച്ചർമാരുടെ  വിവരങ്ങൾ  താലൂക്കിൽ  നിന്നും  കോർപറേഷൻ,  മുൻസിപ്പാലിറ്റികളിൽ  നിന്നും   ആവശ്യപ്പെടുന്ന  മുറക്ക്  നൽകേണ്ടതാണ്;

ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 28, 2020  • അറിയിപ്പ് 
  •    2019 ഫിബ്രവരിയിൽ നടന്ന uss പരീക്ഷയിൽ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടിയ കുട്ടികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
       ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാത്തസ്കൂളുകൾ   അർഹതപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പേര് , രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ
     ലിസ്റ്റ് എഇഒ  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചു  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്