ചൊവ്വാഴ്ച, മേയ് 21, 2019


               പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗശൂന്യമായ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്  അറിവിലേക്കും അനന്തര നടപടികൾക്കുമായി ചുവടെ ലിങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
                      മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം എം. എൽ. എ ഫണ്ട് രണ്ടാം ഗഡു തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം  ( Utilisation  Certificate ) നിർദിഷ്ട കെ. എഫ്. സി. ഫോറം 44 ൽ തയ്യാറാക്കി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ31 / 05 / 2019 ) നു വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ കാര്യലയത്തിലെEസെക്ഷനിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

തിങ്കളാഴ്‌ച, മേയ് 20, 2019


ച്ച  ഭക്ഷണ  [പദ്ധതി  2019 -20  അധ്യയന  വർഷാരംഭത്തിന്  മുന്നോടിയായി   നടപ്പാക്കേണ്ട  അടിയന്തിര  നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള  CIRCULAR  താഴെക്കൊടുക്കുന്നു ; CIRCULAR   നിർദ്ദേശങ്ങൾ  കൃത്യമായി  പാലിക്കേണ്ടതാണ് 


Circular
Circular
Circular

സ്കൂൾ  സുരക്ഷാ  പദ്ധതി  മാർഗ്ഗ  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  അടങ്ങിയ  circular താഴെ കൊടുക്കുന്നു.നിർദേശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും  പാലിക്കേണ്ടതാണ് .


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് //

16 / 5/ 2019  ന്   പൊതു  വിദ്യാഭ്യാസ  ഡിറക്ടറുടെ  ചേംബറിൽ  നടത്തിയ  മീറ്റിംഗിൽ    അറിയിച്ച   നിർദ്ദേശങ്ങൾ  .

1 ) സ്പെഷ്യൽ ഫീ  ഫണ്ട്  ൽ  നിന്ന്  പിൻവലിച്ച  തുക  സ്കൂൾ  modification  ചെയ്യുന്നതിന്  ഉപയോഗിക്കാം.  പുതിയ  അധ്യയന വർഷം  ആരംഭിക്കുമ്പോൾ  വിദ്യാലയം  വളരെ  വൃത്തിയായി  സൂക്ഷിക്കാൻ  മേൽ  ഫണ്ട്  ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് (വൈറ്റ് വാഷ് , സ്കൂൾ  ശു ചികരണം )

2 ) പൊതു  വിദ്യാഭ്യാസ  ഡിറക്ടറുടെ   circular  പ്രകാരമുള്ള PTA  ഫണ്ട്  മാത്രമേ  വാങ്ങാൻ  പാടുള്ളു. ഈ  വിഷയത്തിൽ പരാതി  ലഭിച്ചാൽ  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ ക്കെതിരെ   കർശന  അച്ചടക്ക  നടപടികൾ  സ്വീകരിക്കുന്നതാന്നെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു .രക്ഷിതാക്കൽ  സ്വന്ത  ഇഷ്ട  പ്രകാരം  ഫണ്ട്  തന്നാൽ  ആയത്  സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് . ഇതിന്  നിബന്ധിക്കാൻ  പാടുള്ളതല്ല.


3 ) സ്കൂൾ  തുറക്കുന്നതിന്  മുൻപ്  ഫിറ്റ്നസ്  certificate  ബന്ധപ്പെട്ട  അധികാരികളിൽ  നിന്ന്  വാങ്ങേണ്ടാതാണ് .

4  )കാത്തി May  20  തീയതി    മുതൽ  സമ്പൂർണയിൽ   data  entry  നടത്തുന്നതിനുള്ള  നടപടി  സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്  അവസാന  ദിവസം  വരെ  രിക്കേണ്ടതില്ല.പുതിയതായി  ചേരുന്ന  വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും /നിലവിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മുഴുവൻ  വിവരങ്ങളും  ചേർക്കേണ്ടതാണ് ; ഉദാ  ജാതി /മതം , APL /BPL  . മതം /ജാതി  അപേക്ഷയിൽ  ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ  ടി  ചേർക്കേണ്ടതില്ല. UID  നിർബന്ധമാണ് .  ഇല്ല  എങ്കിൽ  EID   ചേർക്കേണ്ടതാണ്

4 )സ്‌കൂൾ  തുറക്കുന്നതി ന്   മുൻപ്  ഫിറ്റ്നസ്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ബന്ധപ്പെട്ട  അധികാരികളിൽ  നിന്നും  വാങ്ങേണ്ടതാണ്.


6th  working  day  വിവരം  സമ്പൂർണയിൽ  add  ചെയ്യുന്നത്    വേണ്ടി യുള്ള  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  തഴെ കൊടുക്കുന്നു;

1 ) നിലവിൽ  ഈ  വർഷം  ജൂൺ  3 ന്  സ്‌കൂൾ  തുറക്കുകയും  ജൂൺ  11 ന്   6th  working  day  ആയി  കണക്കാക്കുകയും  ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തീയതിൽ  മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ  ടി  വിവരം  അറിയിക്കുന്നതാണ്.

2 )സമ്പൂർണയിൽ  SCHOOL  ഡീറ്റെയിൽസ്   ആവശ്യപ്പെട്ട  വിവരങ്ങൾ  മുഴുവനായും  ചേർക്കേണ്ടതാണ്  ഉദാ : സ്കൂൾ  ആരംഭിച്ച  വർഷം , PTA  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ
ഫോൺ  NO
മറ്റ്  അടിസ്ഥാന  വിവരങ്ങൾ
3 ) PROMOT  ചെയ്ത  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  വിവരങ്ങൾ  MAY  20  മുതൽ  തന്നെ  സമ്പൂർണയിൽ  അപ്ഡേറ്റ്  ചെയ്യേണ്ടതാണ്

4 ) SIXTH  വർക്കിംഗ്  DAY  വിവരങ്ങൾ  ജൂൺ  11  ന് 1 മണിക്ക്  മുൻപായി സമ്പൂർണയിൽ  അപ്ഡേറ്റ്  ചെയ്തത്  പ്രൊഫോർമ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 26, 2019
// പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

2018 -19  അധ്യയന  വർഷം  ഇംഗ്ലീഷ്  മീഡിയം ത്തിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  സ്കൂളുകളുടെ  വിവരം   സമർപ്പിക്കാത്തവർ  താഴെകൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  രേഖപ്പെടുത്തി  നാളെ  5  മണിക്ക്  മുൻപ്  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാക്കുക.// അറിയിപ്പ് // 

 പൊതു  വിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ടറുടെ   30/05/2018 തീയതിയിലെ  എന്‍.എം.എ1/37000/2018/ഡി.പി.ഐ നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ 
 പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണമെന്ന്  നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ പല സ്കൂളുകളുടേയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് Savings Bank Account ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ Savings Bank Account ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ആയത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പുതിയ Current Account ആക്കണമെന്ന്   നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.പുതിയ  Current Account  നമ്പർ  ഈ ആഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

 പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക്


അവധിക്കാല  അധ്യാപക  പരിശീലനം   2019 -20  circular  താഴെക്കൊടുക്കുന്നു 

വളരെ അടിയന്തിരം 
ഉച്ച ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന പാചകപുരയുടെ അപര്യാപ്തത സംബന്ധിച്ച വിവരം 30 / 04/ 2019  നു മുൻപ് രേഖാമൂലം  എഇഒ ഓഫീസിൽ     ഇ സെക്ഷനിൽ ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ് .

1 . സ്കൂൾ കോഡ് 
2 .സ്കൂളിന്റെ പേര് 
3 . നിലവിലുള്ള പാചകപ്പുര അപര്യാപ്തമായതാണോ 
4 . പുതിയ പാചകപ്പുര നിർമ്മിക്കുവാൻ സ്ഥലം ലഭ്യമാണോ അല്ലയോ 
5 . ഉച്ചഭക്ഷണം  വിതരണം നടത്തുവാൻ ഡൈനിങ് ഹാൾ ഉണ്ട് /ഇല്ല
// പ്രാധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ   പദ്ധതി- അക്കൗണ്ട്  വിവരങ്ങൾ  പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ  ചേർക്കുന്നതിന്റെ  ഭാഗമായി  ബാങ്ക്  സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്  സഹിതം  താഴെ  പറയുന്ന പ്രൊഫോർമ  പൂരിപ്പിച്ച്   27 -4 -19  നുള്ളിൽ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

Circular
PROFORMA
PROFORMA

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

2018 -2019  വർഷത്തെ  എൽ .എസ്‌ .എസ്‌  പരീക്ഷ-revaluation  ന്  കൊടുക്കാൻ  വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ  അടങ്ങിയ  circular  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു. 

ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 30, 2019

മട്ടന്നൂർ 

  ഉപജില്ലയിലെ 2018 - 19 വർഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്ക് പരിശോധന 25  /4/19 മുതൽ 30  /4/19 വരെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇതുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട  എല്ലാ  സാമ്പത്തിക  ഇടപാടുകളും  6  / 4/ 19  ന്  മുൻപായി  തീർപ്പാക്കേണ്ടതും ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും 15 /4/19 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

noon meal  audit   ന്  ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകളും  രെജിസ്റ്ററുകളും   താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

Letter-1
Letter-2
proforma

വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 28, 2019


   കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര കൗൺസിലിന്റെ ഒരു യോഗം 30.3.19 
   ശനിയാഴ്ച  3 മണിക്ക് കണ്ണൂർ ഡി ഡി ഓഫിസ് കോമ്പൗണ്ടിലെ ടി ടി ഐ ഹാളിൽ ചേരുന്നതാണ്.  യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും നിർബന്ധമായും കൃത്യ സമയത് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് .സബ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ ആരെയെങ്കിലും അയക്കേണ്ടതാണ്       

ചൊവ്വാഴ്ച, മാർച്ച് 26, 2019

എം.എൽ.എ ഫണ്ട്
എം.എൽ.എ ഫണ്ട് രണ്ടാം ഗഡു അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.

തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 25, 2019

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർഷിക പരിശോധന അടുത്ത മാസം നടക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്‌.

ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 16, 2019

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

മട്ടന്നൂർ   ഉപജില്ലയിലെ   സ്കൂളിലെ  മുഴുവൻ പാചക തൊഴിലാളികൾക്കും ഉള്ള   പരിശീലന  പരിപാടി    23  -3 -19    ശനിയാഴ്‌ച    മഹാദേവാഹാളിൽ ൽ  വെച്ചു   രാവിലെ      10 മുതൽ  1  മണി വരെ    നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ പാചക തൊഴിലാളികളെയും ശിൽപശാലയിൽ    പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ  അതാത്  ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർ  ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.    

ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 13, 2019


"ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം വിദ്യാലങ്ങളിൽ" എന്ന  വിഷയത്തെ  ആസ്പദമാക്കി  15 -3 -19  വെള്ളിയാഴ്ച  രാവിലെ  10  മണി  മുതൽ  കണ്ണൂർ  ശിക്ഷക്ക്‌  സദനിൽ  വെച്ച്  ഏക ദിന  ശില്പശാല  നടത്തുന്നു. താഴെ കൊടുത്ത  സ്കൂളുകളിലെ  ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മാർ  ശിൽപശാലയിൽ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 


സ്കൂളിന്റെ പേര്‌
1

കുഴിക്കൽ എ ൽ  പി സ്കൂൾ 
2

വേങ്ങാട്എ ൽ  പി  സ്കൂൾ 
3

തെരൂർ  യു  പി സ്‌കൂൾ 
4

ആ യിത്തറ  എ ൽ  പി സ്ക്കൂൾ 
5

കുരിയോട്  എ ൽ പി സ്‌കൂൾ 
6
മെരുവമ്പായി എ ൽ പി സ്ക്കൂൾ 
7

കല്ലുർ  യു പി സ്ക്കൂൾ 
8
കാവുംതാഴ എ ൽ പി സ്‌കൂൾ
9

പാളാട്  എ ൽ പി സ്‌കൂൾ 
10

കൊളാരി എൽ പി സ്കൂൾ ,ശിവപുരം 


വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 08, 2019// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

ഒബിസി  പ്രീമെട്രിക്  സ്കോളർഷിപ്  തുക ലഭ്യമാകാത്തവരുടെ  വിവരങ്ങൾ  താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമയിൽ  പിന്നോക്ക  വിഭാഗ വികസന  വകുപ്പിന്റെ  മേഖല  ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്ക്  അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് .

Letter & Proforma

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക് 
CIRCULAR