ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 28, 2017

ഹരിത കേരള പുരസ്‌കാരം 2018 

വീടുകളിൽ മാതൃക ഖര - ദ്രവ മാലിന്യസംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്  എന്ന കാഴ്‌ചപ്പാടോടുകൂടി പച്ചക്കറി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ " ഹരിതകേരള പുരസ്‌കാരം 2018 " ന് പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളതായി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു. അപേക്ഷകൾ 30 - 11- 2017 - നു മുമ്പായി കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻറെ അതാതു ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ