ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 29, 2017

അറിയിപ്പ് 

ജോലി സ്ഥലത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡനം (തടയൽ, നിരോധനം, പരിഹാരം) ആക്ട് 2013 - മായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഗവണ്മെന്റ് / എയ്ഡഡ് / അൺഎയ്ഡഡ്  വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇൻറെനൽ കംപ്ലൈൻസ് കമ്മിറ്റി അടിയന്തിരമായി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാന്നെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു.  കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന്  ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ കാലതാമസവും വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ