വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 10, 2017

ന്യൂ മാത്‍സ് പരീക്ഷ   25  - 11  - 2017  (ശനി ) ന്  നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.   ആയതിനാൽ ന്യൂ മാത്‍സ് പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശ്ശങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പരീക്ഷയെഴുതേണ്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക്  നൽകേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ