ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 04, 2017

വളരെ അടിയന്തിരം 

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ  സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻെറ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും 06 - 11 - 2017തിങ്കളാഴ്ച്ച  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ടർക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ചു ക്രോഡീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം കൂടാതെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു അറിയിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ