വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 30, 2017

നബിദിനം പ്രമാണിച്ചു്  2017 ഡിസംബർ 1 ന്  (വെള്ളി) സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്  അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതായും അധ്യയന ദിനങ്ങൾ കുറയാതിരിക്കാൻ പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് പകരമായി ഡിസംബർ 16 ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കുവാൻ  നിർദ്ദേശ്ശിച്ചിട്ടുള്ളതായും  അറിയിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ