വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 27, 2017ശാസ്ത്രമേള  മാലൂർ എഛ് എസ്എസ്
2017 ഒക്ടോ-30 ന്
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള- HS അറ്റ്ലസ് മേക്കിങ്, LOCAL HISTORY    
മാലൂർ എഛ് എസ് എസ്  10മണി
2017 ഒക്ടോ-31 ന്
REGISTRATION റജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോ. 31 ന് തന്നെ നടത്തണം
 
വേദി
2017 നവം1 ന്
 ശാസ്ത്രമേള LP,UP,HS,HSS  ---- പനമ്പറ്റ ന്യൂ യു പി എസ്         സമയം-10മണി
  പ്രവൃത്തിപരിചയമേള  LP,UP,HS,HSS ----- മാലൂർ എഛ് എസ് എസ്     10മണി
2017 നവം2 ന്
ഗണിതശാസ്ത്രമേള  LP,UP,HS,HSS ----- മാലൂർ എഛ് എസ് എസ്      10 മണി
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള  LP,UP,HS,HSS----- മാലൂർ എഛ് എസ് എസ്    10മണി
ഐടി മേള  -UP,HS,HSS---- മാലൂർ എഛ് എസ് എസ്     10മണിനേരത്തേ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം
സ്കൂള് യൂണിഫോം പാടില്ല 
ON THE SPOT Items 10 മണിക്കുതന്നെ ആരംഭിക്കും. 
 
                                                                 ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഒഫീസർ  മട്ടനൂർ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ