ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 31, 2017

നവംബർ  ഒന്ന് - മലയാള ദിനം - പ്രതിഞ്ജ

" മലയാളം എന്റെ ഭാഷയാണ് . മലയാളത്തിന്റെ സമ്പത്തിൽ ഞാൻ  അഭിമാനിക്കുന്നു. മലയാള  ഭാഷയെയും കേരള സംസ്കാരത്തെയും ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൻെറ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കഴിവുകൾ ഞാൻ വിനിയോഗിക്കും. "


സ്കൂളുകളിൽ നവംബർ  ഒന്നിന് ചേരുന്ന അസംബ്ലിയിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും മേൽ കൊടുത്ത പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ