വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 26, 2017

// അറിയിപ്പ് // 

ഉച്ച ഭക്ഷണ  പദ്ധതി  -പാചകപ്പുര  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ  സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  പ്രൊഫോർമ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു .  പ്രൊഫോര്മ പൂരിപ്പിച്  നാളെ  (27 / 10 / 17 ) തന്നെ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ