ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 10, 2017

സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം അറിയിപ്പ്


2017-18 വര്‍ഷത്തെ സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ വെച്ച് നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത കലോത്സവത്തില്‍ ജനറല്‍ സ്കൂളില്‍ നിന്നും വിവിധ മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികളെ 15/10/2017 ന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ക്രീനിംഗ് നടത്തി അര്‍ഹരായ കുട്ടികളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ education.kerala.gov.in എന്ന website ല്‍ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.സ്കൂളുകള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ User Name, Password എന്നിവ ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫിസ് മുഖേന ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.ജനറല്‍ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും visually impaired, Hearing impaired കുട്ടികളെ

15/10/2017  ന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ക്രീനിംഗ് നടത്തി അര്‍ഹരായ കുട്ടികളെ കലോത്സവ മാന്വല്‍ ല്‍ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ജില്ലാ ടീം ആയി പങ്കെടുപ്പിക്കെണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത കുട്ടികള്‍ കേരള കലോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഇന്നു ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ