ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 03, 2017

04 .10 .2017 ന് ജി .യു .പി .മട്ടന്നൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ശാസ്ത്ര മത്സരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടിയെ വീതം പങ്കെടുപ്പിക്കണം .

മത്സര ഇനങ്ങൾ 
10 .30 A.M-UP&HS ക്വിസ് 
11 .30 A.M-LP ക്വിസ് 
12.00 P.M-HS സി .വി.രാമൻ ഉപന്യാസരചന 
2.30 P.M-HSS/VHSS ക്വിസ് 
2.30 PM-HS ടാലെൻറ്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ 

                                                                                    സിക്രട്ടറി 
                                                                                     സയൻസ് ക്ലബ് അസോസിയേഷൻ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ