വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 26, 2017

// അറിയിപ്പ് // 

ഉച്ച ഭക്ഷണ  പദ്ധതി  Daily  data  അപ്‌ലോഡ്  ചെയ്ത്  എല്ലാ  ദിവസവും  ഉച്ചയ്ക്ക്  2  മണിക്ക്  മുൻപായി  ഓഫീസിൽ  റിപ്പോർട്ട്  ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ