വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 26, 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക്

2013-14, 14-15 വര്‍ഷം ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണത്തിനായി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന ഫണ്ടില്‍ വിതരണം ചെയ്യാത്തതും.അധികമായി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത ഫണ്ട് സ്കൂളുകളില്‍ ബാക്കി നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച വര്‍ഷവും തുകയും രേഖാ മൂലം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഓഫിസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫണ്ട് ബാക്കിയില്ലാത്ത സ്കൂളുകളും  NIL റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.DPI ക്കു 30/10/2017 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് കാലതാമസം വരുത്താന്‍ പാടുള്ളതല്ല .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ