തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 01, 2018

യു .പി സ്‌കൂളുകളിലെ പി .ഡി .അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .ടി .ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് സ്‌കൂളുകളിലെ  പി .ഡി .അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക ഉടൻ തന്നെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ