ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 30, 2018

ന്യൂമാറ്റ്സ് കണ്ണൂർ ജില്ലാതല  പരീക്ഷ 


        ന്യൂമാറ്റ്സ് കണ്ണൂർ ജില്ലാതല  പരീക്ഷ (ഹർത്താലായതിനാൽ മാറ്റിവെച്ചത് ) 03 - 02 - 2018 (ശനി) നു നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. മുൻപ് നൽകിയ അതേ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും. പരീക്ഷ സെന്റററിനും മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അർഹരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ