ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 16, 2018

അറിയിപ്പ് 


2018-2019   അധ്യയന  വർഷം  മുതൽ  1  മുതൽ  10  വരെ  പഠിക്കുന്ന  പട്ടികവർഗ്ഗ  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  വിദ്യാഭ്യാസ  അനുകൂല്യങ്ങൾ  നേരിട്ട്  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  അക്കൗണ്ടിൽ  ക്രെഡിറ്റ്   ചെയ്യേണ്ടതാണ്  എന്ന  നിർദ്ദേശമുണ്ട് . അതിനാൽ  എല്ലാ  പ്രധാനാധ്യാപകരും  പട്ടികവർഗ്ഗ  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്    ബാങ്ക്   അക്കൗണ്ട്  എടുക്കാനുള്ള  നിർദ്ദേശം  നൽകി  അക്കൗണ്ട്  വിവരങ്ങൾ  താഴെ  കൊടുക്കുന്ന  പ്രൊഫോർമയിൽ  പൂരിപ്പിച്ചു     അടിയന്തിരമായി  നൽകേണ്ടതാണ് 

SI NO
NAMECASTE OF STUDENT
ADHAAR NO.
CASTE
CLASS
ACCOUNT NO
IFSC CODE
BRANCH OF BANK


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ