തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 24, 2016

SOCIAL SCIENCE FAIR

Social Science Fair  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14049 - Mattannur HSS  13 47 42102


Social Science Fair  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14016 - KPCHSS Pattannur   27 2350
 14014 - Koodali HSS  3 16 2948
 14020 - GHSS Mambaram 1 13 23 441
 14050 - Sivapuram HS   13 1932
 14755 - GUPS Mattannur 5 22  27
 14022 - GHSS Vengad   23 124
 14018 - GVHSS Edayannur   5 1823
 14757 - Kallur New UPS 5 11  16
 14051 - GHSS Malur   8 816
 14768 - Pattannur UPS 5 10  15
 14702 - GLPS Kanhilery 14   14
 14762 - Malur UPS 5 8  13
 14715 - Kanhileri West LPS 13   13

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ