തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 24, 2016

Work Experience Fair (On the Spot)


Work Experience Fair (On the Spot)  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSMarks
 14020 - GHSS Mambaram 1811 2089 4250 211710267


Work Experience Fair (On the Spot)  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSMarks
 14016 - KPCHSS Pattannur   4248 37427990
 14014 - Koodali HSS  1972 4514 12467732
 14049 - Mattannur HSS  1512 3976 13626850
 14050 - Sivapuram HS  1675 2186 20715932
 14018 - GVHSS Edayannur 793 1173 1760 17025428
 14766 - Panambatta New UPS 1731 1883  3614
 14051 - GHSS Malur   1900 16173517
 14767 - Pariyaram UPS 1260 2092  3352
 14768 - Pattannur UPS 1618 1667  3285
 14754 - GUPS Ayippuzha 1293 1871  3164
 14769 - Pazhassi West UPS 1027 1891  2918
 14755 - GUPS Mattannur 541 2323  2864

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ