ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 01, 2016


Last date to file the Second Quarter E TDS Return is October 31. Dowload new Version of RPU 1.7 to prepare E TDS Return. താഴെ 25.09.16 ന്റെ പോസ്റ്റിലുണ്ട്.


ഉപജില്ലാ ഗണിത ശാസ്ത്ര ക്വിസ്  ഒക്ടോ 6 നു  10 മണിക്ക് LP & UP (ഒരാള് വീതം) 
1 മണിക്കു  HS & HSS(രണ്ട് പേര് വീതം)      മട്ടന്നൂർ  GUPS ൽ 


30-9-16
28-9-16
27-9-16
26-9-16

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ