തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 24, 2016

SCIENCE FAIR

Science Fair  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14014 - Koodali HSS  37 53 40130


Science Fair  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14016 - KPCHSS Pattannur   45 2974
 14049 - Mattannur HSS  5 18 2144
 14018 - GVHSS Edayannur  16 18 640
 14050 - Sivapuram HS  8 11 1837
 14755 - GUPS Mattannur 13 20  33
 14762 - Malur UPS 16 17  33
 14020 - GHSS Mambaram 7 9 16 32
 14770 - Porara UPS 14 10  24
 14743 - Kanad LPS 22   22
 14744 - Kuriyot LPS 20   20
 14764 - Muttannur UPS  17  17
 14771 - Therur UPS 8 8  16
 14720 - Keezhallur North LPS 16   16
 14736 - Velliyanparamba LPS 16   16

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ