തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 24, 2016

IT Fair

IT Fair  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14016 - KPCHSS Pattannur   38 1957


IT Fair  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14014 - Koodali HSS   35 2055
 14049 - Mattannur HSS   21 2748
 14018 - GVHSS Edayannur   9 1625
 14022 - GHSS Vengad   11 819
 14755 - GUPS Mattannur  15  15
 14020 - GHSS Mambaram   13 13
 14774 - Vengad South UPS  13  13
 14768 - Pattannur UPS  11  11
 14051 - GHSS Malur   1 1011
 14050 - Sivapuram HS  0 1 89
 14754 - GUPS Ayippuzha  6  6

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ