വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 07, 2017

വളരെ അടിയന്തിരം 
മട്ടന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലം എം .എൽ .എ ബഹു.ഇ .പി .ജയരാജന്റെ 2017 -18 വർഷത്തെ പ്രത്യേക വികസനനിധിയിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് പാലും മുട്ടയും നൽകുന്നതിനായി തുക  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പേരിൽ (ഈ ആവശ്യത്തിനായി പ്രത്യേകം തുടങ്ങിയ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടിലേക്ക്) ഇ -ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു .തുക പൂർണമായും ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായി വിനിയോഗിച്ച് ധനവിനിയോഗപത്രം കെ .എഫ് .സി .ഫോറം 44  ൽ 11 .12 .2017 ന് 3 മണിക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ധനവിനിയോഗപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ KFC 44 മാതൃകയിലിലുള്ള ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .മറ്റു വിധത്തിലുള്ളവ സ്വീകാര്യമല്ല click here for KFC FORM  44    (UTILIZATION CERTIFICATE)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ