ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 30, 2017


2018 ജനുവരി 6 മുതൽ 10 വരെയായി തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് 
നടക്കുന്ന കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യു 
ജില്ലയെ പ്രതിനിധികരിച്ച്  പങ്കെടുക്കുന്ന  വിദ്യാർത്ഥികൾ ID 
CARD പൂർണമായും പൂരിപ്പിച്ച് ഫോട്ടോയിലും HM/പ്രിൻസി
പ്പാൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ നടത്തി 2 പകർപ്പ് സഹിതം 01-01-18 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് D D E ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
 IDENTITY CARD CLICK HERE

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ