വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 21, 2017


 സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾക്ക് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ ബാങ്ക് ഈടാക്കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ  ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത മാതൃകയിൽ 23.12.2017ന് 2 മണിക്കുള്ളിലായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 PROFORMA CLICK HERE

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ