ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 03, 2012

Work Experience Fair Overall Champion Published on AEO Blog


Work Experience Fair  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSExhibitionMarks
 14014 - Koodali HSS  1993 4547 1765 08305Work Experience Fair  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSExhibitionPoint
 14050 - Sivapuram HS     62966296
 14016 - KPCHSS Pattannur     59245924
 14049 - Mattannur HSS     58165816
 14022 - GHSS Vengad     58165816
 14020 - GHSS Mambaram     53885388
 14051 - GHSS Malur     41234123
 14761 - Kunnoth UPS     37843784
 14764 - Muttannur UPS     37073707
 14754 - GUPS Ayippuzha     33823382
 14018 - GVHSS Edayannur     33233323
 14767 - Pariyaram UPS     32693269
 14769 - Pazhassi West UPS     24922492
 14758 - Kayani UPS     24542454
 14755 - GUPS Mattannur     23622362
 14768 - Pattannur UPS     23332333
 14757 - Kallur New UPS     22732273
 14763 - Meruvambayi Mopila UPS     22372237
 14744 - Kuriyot LPS     21232123
 14776 - Keezhallur UPS     19491949
 14730 - Paduvilayi LPS     19251925
 14751 - Palad LPS     19191919
 14703 - GLPS Kodolipram     17841784
 14756 - BEMUPS Anjarakandy     17091709
 14715 - Kanhileri West LPS     15411541
 14765 - Neerveli UPS     15221522
 14766 - Panambatta New UPS     14911491
 14732 - NISLPS Palottupally     14331433
 14774 - Vengad South UPS     14171417
 14762 - Malur UPS     11251125
 14775 - Kanhileri UPS     10661066
 14717 - Karetta LPS     965965
 14772 - Thoalambra UPS     786786
 14760 - Kunnirikka UPS     648648
 14773 - Vengad Mopla UPS     517517
 14770 - Porara UPS     432432
 14771 - Therur UPS     415415
 14737 - Vengad LPS     412412
 14709 - Chambad LPS     392392
 14759 - Koodali UPS     385385
 14741 - Desamithram LPS     370370
 14748 - Kunderipoil LPS     329329
 14725 - SKVLPS Kunnirikka     300300
 14716 - Kara LPS     270270
 14714 - Kallerikkara LPS     260260
 14713 - MMILPS Kallayi     215215
 14747 - Kovoor Central LPS     209209
 14702 - GLPS Kanhilery     205205
 14724 - Kovoor LPS     193193
 14740 - Ayyallur LPS     160160
 14721 - Kolari LPS     157157
 14704 - GLPS Muthukuttipoyil     155155
 14723 - Durgavilasam LPS     153153
 14712 - Kallayi ALPS     150150

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ