വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 01, 2012

Maths Fair & Science Fair Over All Points

Science Fair   
Overall Champion
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 14014 - Koodali HSS    25  40  10 75    

Science Fair   
Runnersup
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 14016 - KPCHSS Pattannur      31  32 63
 14018 - GVHSS Edayannur  1  15  16  5 37
 14050 - Sivapuram HS    2  16  12 30
 14049 - Mattannur HSS    8  3  18 29
 14753 - Thattiode North LPS  26       26
 14755 - GUPS Mattannur    25     25
 14764 - Muttannur UPS  1  16     17
 14743 - Kanad LPS  12       12
 14744 - Kuriyot LPS  11       11
 14051 - GHSS Malur      6  4 10
 14022 - GHSS Vengad      3  7 10
 14724 - Kovoor LPS  10       10
 14736 - Velliyanparamba LPS  9       9
 14768 - Pattannur UPS    9     9
 14769 - Pazhassi West UPS  2  4     6
 14702 - GLPS Kanhilery  6       6
 14767 - Pariyaram UPS  2  4     6
 14761 - Kunnoth UPS  1  4     5
 14760 - Kunnirikka UPS  4  1     5
 14759 - Koodali UPS    4     4
 14716 - Kara LPS  4       4
 14775 - Kanhileri UPS    4     4
 14706 - GLPS Poovampoyil  4       4
 14739 - Ayithara LPS  3       3
 14719 - NISLPS Venmanal  3       3
 14703 - GLPS Kodolipram  2       2
 14747 - Kovoor Central LPS  2       2
 14741 - Desamithram LPS  2       2
 14758 - Kayani UPS    2     2
 14715 - Kanhileri West LPS  2       2
 14704 - GLPS Muthukuttipoyil  1       1
 14709 - Chambad LPS  1       1
 14773 - Vengad Mopla UPS  1  0     1
 14763 - Meruvambayi Mopila UPS    1     1    

Mathematics Fair   
Runnersup
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 14018 - GVHSS Edayannur      20  82 102
 14016 - KPCHSS Pattannur      62  37 99
 14050 - Sivapuram HS    10  36  24 70
 14049 - Mattannur HSS    5  21  42 68
 14022 - GHSS Vengad      49  16 65
 14755 - GUPS Mattannur  14  16     30
 14762 - Malur UPS  17  8     25
 14767 - Pariyaram UPS  12  10     22
 14764 - Muttannur UPS  3  18     21
 14772 - Thoalambra UPS  6  15     21
 14754 - GUPS Ayippuzha  8  11     19
 14775 - Kanhileri UPS    18     18
 14743 - Kanad LPS  7  10     17
 14757 - Kallur New UPS  7  7     14
 14723 - Durgavilasam LPS  13       13
 14769 - Pazhassi West UPS  2  10     12
 14051 - GHSS Malur      9  3 12
 14702 - GLPS Kanhilery  11       11
 14747 - Kovoor Central LPS  5  5     10
 14770 - Porara UPS  3  7     10
 14753 - Thattiode North LPS  10       10
 14715 - Kanhileri West LPS  9       9
 14750 - Mettadi LPS  9       9
 14763 - Meruvambayi Mopila UPS    8     8
 14768 - Pattannur UPS  2  6     8
 14776 - Keezhallur UPS    7     7
 14719 - NISLPS Venmanal  6       6
 14728 - Neerveli LPS  5       5
 14773 - Vengad Mopla UPS  2  3     5
 14020 - GHSS Mambaram        4 4
 14748 - Kunderipoil LPS  1  3     4
 14771 - Therur UPS  2  2     4
 14760 - Kunnirikka UPS  1  3     4
 14759 - Koodali UPS    4     4
 14766 - Panambatta New UPS    4     4
 14701 - GLPS Kandamkunnu  3       3
 14758 - Kayani UPS    3     3
 14704 - GLPS Muthukuttipoyil  3       3
 14703 - GLPS Kodolipram  2       2
 14724 - Kovoor LPS  2       2
 14761 - Kunnoth UPS    2     2
 14756 - BEMUPS Anjarakandy    1     1
 14774 - Vengad South UPS    1     1
 14721 - Kolari LPS  1       1    


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ