വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 02, 2012

Sasthrolsavam Results published


Social Science Fair   Category :LP
  185 -  Collections
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1756CLP504 NANDANA V K4 Kanad LPSA10
1808CLP507 PRATHYUSH.P4 Thattiode North LPSB6
1913CLP503 ARYA A K4 Maruthayi LPSC2
1709CLP505 FATHIMATHUL FIDA. K.T4 Kavumthazha LPS
0
1780CLP501 SANIYA C3 Kara LPS
0
1694CLP510 SYAMANTH.V3 Thoalambra UPS
0
1899CLP509 ARCHANA. C.K3 Pattannur UPS
0
1801CLP508 THASLEENA C4 Pariyaram UPS
0
  186 -  Models
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1873MLLP515 MUHAMMAD JIDDAN. K.P4 Kanhileri West LPSA10
1666MLLP516 MANJIMA P4 Velliyanparamba LPSB6
1776MLLP517 ABHINAV M3 Kallur New UPSB4
1713MLLP518 ANAGHA.P3 Malur UPS
0
  187 -  Charts
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1723CHLP525 THEJUS. P4 Kovoor LPSA10
1687CHLP520 ANJIMA.K.P4 GLPS KanhileryA8
1819CHLP528 FATHIMA SAHATHA3 Vengad Mopla UPSA6
1749CHLP521 GOPIKA.P3 GLPS MuthukuttipoyilB3
1691CHLP522 ANANYA.P.K4 Kallayi ALPSC1
1859CHLP524 FATHIMATH JASMIN4 Kolari LPSC1
1842CHLP526 KRISHNAPRIYA.A3 Kuriyot LPS
0

Social Science Fair   Category :UP
  190 -  Working Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1846WMUP561 PRAJIN P R6 GUPS MattannurA10
1796WMUP566 ATHUL RAMESHAN7 Pariyaram UPSA8
1728WMUP563 ASWATHI.I.K7 Kunnirikka UPSB4
1886WMUP560 SARANG. K7 Sivapuram HSB4
1745WMUP565 RESHMI.C6 Meruvambayi Mopila UPSB3
1772WMUP562 PRINCY PRAKASHAN7 Kallur New UPSB3
  191 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1798SMUP577 AMAL K7 Pariyaram UPSA10
1672SMUP576 SREELAKSHMI. C. P7 Muttannur UPSA8
1817SMUP579 FATHIMA FIDA.CCP5 Vengad Mopla UPSA6
1848SMUP572 KAVYA KRISHNAN7 GUPS MattannurA6
1888SMUP571 AFSANA .N7 Sivapuram HSA5
1717SMUP575 ARSHITHA.P.V6 Malur UPSB3
1874SMUP570 DEVIKA M7 Mattannur HSSB3
1896SMUP578 ADARSH. K.V7 Pattannur UPSC1
1735SMUP580 ADITHYA.M7 Kanhileri UPSC1
1901SMUP574 VAISHNAV C6 Kallur New UPSC1
  192 -  Elocution
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1792ELUP591 SRADHA PRAKASH7 GHSS MambaramA10
1850ELUP594 SHIBILASITHARA T P7 GUPS MattannurA8
1786ELUP599 ABHISHA.N7 Kunnoth UPSC2
1805ELUP604 ATHIRA C6 Pazhassi West UPSC1
1903ELUP595 HARIPRIYA M P6 Kallur New UPS
0
1861ELUP596 ABHINAV KRISHNAN. C7 Kayani UPS
0
1674ELUP601 SREESHA. M6 Muttannur UPS
0
1909ELUP590 ADIL.P.C7 Koodali HSS
0
1719ELUP600 AMAL7 Malur UPS
0
1898ELUP603 ARUN. C.K5 Pattannur UPS
0
1732ELUP598 VYSHNAV.K.P5 Kunnirikka UPS
0
1799ELUP602 VARUN BABU E K6 Pariyaram UPS
0
1663ELUP597 SREEDEVI E. M.5 Koodali UPS
0
1890ELUP593 SHIJINA. K7 Sivapuram HS
0

Social Science Fair   Category :HS
  198 -  Atlas Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1925ATHS701 VISHNU. B10 KPCHSS PattannurA10
1755ATHS704 PRAKIL.MP10 GHSS VengadA8
1762ATHS703 AMAL P10 GHSS MambaramA6
1824ATHS707 SHINE RAJ.M9 GHSS MalurB3
1866ATHS705 SHERVIN T10 Mattannur HSSB3
1822ATHS702 ARUNKUMAR K P9 GVHSS EdayannurB3
1878ATHS706 AMAL MOHAN KODENCHERI10 Sivapuram HSB3
  199 -  Working Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1926WMHS710 SREYA. R.V10 KPCHSS PattannurA10
1763WMHS711 ANURAG N9 GHSS MambaramA8
1879WMHS712 RAHID P.K10 Sivapuram HSC2
  200 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1765SMHS716 ASWINRAJ K9 GHSS MambaramA10
1928SMHS715 ATHIRA. K10 KPCHSS PattannurA8
1868SMHS717 ABHISHEK A K9 Mattannur HSSC2
  201 -  Local History Writing
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1869LHHS724 NAVYA M10 Mattannur HSSA10
1905LHHS720 JEESHNA.T.C10 Koodali HSSA8
1880LHHS725 SUNISHA. M10 Sivapuram HSA6
1930LHHS721 ANUSREE. N.M10 KPCHSS PattannurA5
1823LHHS722 ANUSHA V9 GVHSS EdayannurB3
1767LHHS723 SHILPA PRAKASH10 GHSS MambaramB3
  202 -  Elocution
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1906ELHS730 PRAYAG.G.SURESH8 Koodali HSSA10
1768ELHS731 RINSHA K10 GHSS MambaramA8
1881ELHS732 AISWARYS. K9 Sivapuram HSB4
  203 -  Social Science Quiz
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1813QHS738 MIDHUN.V9 GHSS VengadA10
1270QHS736 ASWIN. K10 KPCHSS PattannurB6
1870QHS739 AKSHAY K C9 Mattannur HSSC2
1769QHS737 JISNA JASMINE10 GHSS MambaramC2
1907QHS735 VYSHNAV.P.M9 Koodali HSS
0

Social Science Fair   Category :HSS/VHSS
  208 -  Atlas Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1885ATHSS804 SIDHRATH. S11 Sivapuram HSA10
1834ATHSS801 SREYAS C A12 GVHSS EdayannurA8
1841ATHSS803 MIDHUNA T V11 Mattannur HSSB4
1825ATHSS802 SUTHIL.PK12 GHSS VengadB3
  209 -  Working Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1835WMHSS807 SHAMIL K12 GVHSS EdayannurA10
1758WMHSS808 ARUNJITH M11 GHSS MambaramA8
1917WMHSS806 AMRUTHA KUMARI. P.V11 KPCHSS PattannurB4
1826WMHSS809 NIVYA.VT11 GHSS VengadC1
  210 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1828SMHSS815 GAYATHRI.PM11 GHSS VengadA10
1882SMHSS816 VYSAKH CHANDRAN12 Sivapuram HSA8
1837SMHSS813 AKASH PURUSHOTHAMAN11 GVHSS EdayannurB4
1919SMHSS812 NAYANA. V11 KPCHSS PattannurB3
1760SMHSS814 AMEESH CHAKKOLI11 GHSS MambaramC1
  211 -  Local History Writing
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1839LHHSS821 KRISHNAPRIYA M12 GVHSS EdayannurA10
1830LHHSS822 VINIL.T11 GHSS VengadA8
1921LHHSS820 JISHNU. K.P11 KPCHSS PattannurB4
1892LHHSS823 DIJINA K.K12 Sivapuram HSC1
  212 -  Elocution
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1922ELHSS825 KHALEEL AHAMMED ZAHIR11 KPCHSS PattannurA10
1840ELHSS826 AKHILA O12 GVHSS EdayannurA8
1893ELHSS828 ARUN. K12 Sivapuram HSB4
  213 -  Social Science Quiz
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1832QHSS831 ROHITH.VR11 GHSS VengadA10
1921QHSS830 JISHNU. K.P11 KPCHSS PattannurB6


               
Social Science Fair  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14016 - KPCHSS Pattannur   39 2766


               
Social Science Fair  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14020 - GHSS Mambaram  10 37 956
 14022 - GHSS Vengad   18 3250
 14050 - Sivapuram HS  9 15 2347
 14018 - GVHSS Edayannur   6 4046
 14049 - Mattannur HSS  3 17 424
 14755 - GUPS Mattannur  24  24
 14014 - Koodali HSS  0 18 18
 14767 - Pariyaram UPS 0 18  18
 14773 - Vengad Mopla UPS 6 6  12
 14743 - Kanad LPS 10   10
 14715 - Kanhileri West LPS 10   10
 14724 - Kovoor LPS 10   10
 14757 - Kallur New UPS 4 4  8
 14764 - Muttannur UPS  8  8
 14702 - GLPS Kanhilery 8   8
 14736 - Velliyanparamba LPS 6   6
 14753 - Thattiode North LPS 6   6
 14760 - Kunnirikka UPS  4  4
 14762 - Malur UPS 0 3  3
 14704 - GLPS Muthukuttipoyil 3   3
 14051 - GHSS Malur   3 3
 14763 - Meruvambayi Mopila UPS  3  3
 14761 - Kunnoth UPS  2  2
 14727 - Maruthayi LPS 2   2
 14721 - Kolari LPS 1   1
 14768 - Pattannur UPS 0 1  1
 14775 - Kanhileri UPS  1  1
 14769 - Pazhassi West UPS  1  1
 14712 - Kallayi ALPS 1   1


                 
IT Fair  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14014 - Koodali HSS  6 46 1466


               

IT Fair  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14016 - KPCHSS Pattannur   27 2754
 14049 - Mattannur HSS  10 23 2053
 14018 - GVHSS Edayannur  0 14 1125
 14768 - Pattannur UPS  13  13
 14050 - Sivapuram HS  3 6 312
 14769 - Pazhassi West UPS  11  11
 14051 - GHSS Malur   1 78
 14772 - Thoalambra UPS  6  6
 14776 - Keezhallur UPS  4  4
 14758 - Kayani UPS  3  3
 14754 - GUPS Ayippuzha  3  3
 14762 - Malur UPS  3  3
 14020 - GHSS Mambaram   0 22
 14022 - GHSS Vengad    11
 14773 - Vengad Mopla UPS  1  1

                 
IT Fair   Category :UP
  386 -  Digital Painting
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2662DPUP106 ABHINAV RUBY.S.R7 Pattannur UPSA10
1950DPUP100 APSARA. S. BAIJU7 Koodali HSSB6
2605DPUP110 GOKUL P6 Keezhallur UPSB4
2620DPUP103 MUHAMMAD RAFI7 GUPS AyippuzhaB3
2681DPUP102 MUHAMMED AJNAS AKKARAMMAL7 Sivapuram HSB3
2660DPUP104 JUWAIRIYATH. V7 Kayani UPSB3
2627DPUP107 MUHAMMED THAFSEER T7 Pazhassi West UPSC1
2633DPUP108 NARMIN.A.R6 Vengad Mopla UPSC1
2608DPUP105 ABHINYA K6 Panambatta New UPS
0
2639DPUP101 ANUSREE K7 GVHSS Edayannur
0
  387 -  Malayalam Typing
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2690MTUP115 ARYASREE P P7 Mattannur HSSA10
2081MTUP118 PRAYAG.N7 Malur UPS
3
2663MTUP120 THANVEERA.P.P7 Pattannur UPS
1
2621MTUP117 MUHAMMAD MIRSHAD K K6 GUPS Ayippuzha
0
2628MTUP121 JITHIN G7 Pazhassi West UPS
0
2609MTUP119 ARUNIMA V7 Panambatta New UPS
0
2682MTUP116 PALLAVI N.P7 Sivapuram HS
0
  388 -  IT Quiz
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1138ITQUP134 UJWAL V O7 Pazhassi West UPSA10
2607ITQUP136 GAUTHAM MANOJ6 Thoalambra UPSB6
2664ITQUP133 ANIRUDH.K7 Pattannur UPSC2
1058ITQUP131 THEJASWINI K K7 Panambatta New UPS
0
2622ITQUP127 FATHIMATH AFNA T6 Kallur New UPS
0
2612ITQUP130 SIDHARTH.P.K6 Malur UPS
0
2624ITQUP132 KAVERI K P7 Pariyaram UPS
0
2640ITQUP125 ARSHA C K7 GVHSS Edayannur
0
1665ITQUP129 ANAGHA. E. P6 Koodali UPS
0
2613ITQUP138 SANJCHU RAJ.K7 Kanhileri UPS
0
2606ITQUP135 MISHAL P C6 Therur UPS
0
2661ITQUP128 ANUSREE. P5 Kayani UPS
0
2683ITQUP126 ATHUL RAJ. V6 Sivapuram HS
0

IT Fair   Category :HS
  389 -  Digital Painting
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1321DPHS140 AMBILI N KUMAR10 Koodali HSSA10
2616DPHS144 NITISHKUMAR P K9 Mattannur HSSA8
2634DPHS142 ANUDEEP K V10 GVHSS EdayannurB4
2647DPHS146 DEEPU PUTHUVOTH10 GHSS MalurC1
2672DPHS141 SOBHJI. K.S9 KPCHSS Pattannur
0
2625DPHS143 ANURAG.P10 GHSS Mambaram
0
  390 -  Multimedia Presentation
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2670MMPHS150 ROHAN.C.H10 Koodali HSSA10
2695MMPHS151 AKSHAY. P.V10 KPCHSS PattannurA8
2652MMPHS153 AMAL T K9 Mattannur HSSB4
2635MMPHS152 LIHARSHA K V10 GVHSS EdayannurC1
2676MMPHS154 LATHEEF. M10 Sivapuram HSC1
2648MMPHS155 ANUMOD.K.K10 GHSS Malur
0
  391 -  Web Page Designing
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2671WPDHS160 AHAMMED SHAMIL. K10 Koodali HSSA10
2636WPDHS162 ANURAG VASAN10 GVHSS EdayannurA8
2696WPDHS161 JITHIN. K9 KPCHSS PattannurB4
2653WPDHS163 ANJITHA V C9 Mattannur HSSC1
2677WPDHS164 RIJIN ANIYERI10 Sivapuram HSC1
  392 -  Malayalam Typing
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2654MTHS173 NIHA PADMANABHAN9 Mattannur HSSA10
2673MTHS171 ADARSH. K.P10 KPCHSS PattannurB6
2665MTHS170 MRUDULA.M9 Koodali HSSC2
2678MTHS174 JISHNU P.K9 Sivapuram HSC1
2649MTHS175 AISWARYA PADMAN8 GHSS Malur
0
  393 -  IT Project
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2666ITPHS180 VISHNU.C10 Koodali HSSA10
2679ITPHS182 NAYANA P NAMBIAR9 Sivapuram HS
3
2697ITPHS181 ADITHYA. K.K9 KPCHSS Pattannur
1
  394 -  IT Quiz
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2674ITQHS186 AMRITHA. P.R9 KPCHSS PattannurB8
1319ITQHS185 ASWANTH. E.P10 Koodali HSSC4
2638ITQHS187 ANJANA P V8 GVHSS Edayannur
1
2648ITQHS192 ANUMOD.K.K10 GHSS Malur
0

IT Fair   Category :HSS/VHSS
  395 -  Digital Painting
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1834DPHSS197 SREYAS C A12 GVHSS EdayannurA10
2691DPHSS196 ADARSH. U.K12 KPCHSS PattannurC4
2651DPHSS200 SREEHARI V V12 Mattannur HSSC2
1981DPHSS195 SREYA SUKUMARAN11 Koodali HSS
0
2641DPHSS199 SIDHARTH N12 GHSS Vengad
0
2656DPHSS202 JIS JOHN12 GHSS Malur
0
2667DPHSS201 FAHEEM NAZAR K.P12 Sivapuram HS
0
2617DPHSS198 ATHUL.T12 GHSS Mambaram
0
  396 -  Multimedia Presentation
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2692MMHSS206 ATHIRA. P.K11 KPCHSS PattannurA10
2686MMHSS205 SHIBIN RAJ. M11 Koodali HSSB6
2630MMHSS209 ABHIJITH UTHAMAN12 Mattannur HSSB4
2657MMHSS211 VIDYASAGAR12 GHSS MalurC1
2642MMHSS208 AKSHAY T12 GHSS VengadC1
2698MMHSS210 MIDHULAJ. P11 Sivapuram HSC1
2618MMHSS207 ABDUL HAKEEM.T12 GHSS MambaramC1
  397 -  Web Page Designing
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2631WPHSS219 ADARSH KURIAN12 Mattannur HSSA10
2687WPHSS215 ABDULLA BASIL. C.P11 Koodali HSSA8
2658WPHSS221 JISHNU ARAVINDAN11 GHSS MalurA6
2693WPHSS216 ADARSH PRAKASH11 KPCHSS PattannurB3
2619WPHSS218 ASWINRAJ.P12 GHSS MambaramC1
2645WPHSS217 SHIBIN RAJ P11 GVHSS EdayannurC1
2623WPHSS220 SOJIN SAJEEV11 Sivapuram HSC1
  398 -  IT Quiz
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
2694QZHSS226 ANUGRAH. P.R11 KPCHSS PattannurA10
2631QZHSS228 ADARSH KURIAN12 Mattannur HSSC4
2668QZHSS229 JABIR THIRUVANGATAN12 Sivapuram HS
1
2688QZHSS225 ANJUNA. A12 Koodali HSS
0
2659QZHSS230 JISHNU PRAKASH12 GHSS Malur
0
2643QZHSS227 KIRAN V K12 GHSS Vengad
0

                
Mathematics Fair   Category :LP
  135 -  Geometrical Chart
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1544LP GC268 ADARSH T4 GUPS MattannurA10
1566LP GC256 FATHIMATH HISANA M.C4 Kanhileri West LPSA8
1393LP GC271 HRIDYA.P4 Malur UPSA6
1465LP GC267 ABHIRAM.K4 Thattiode North LPSA6
1405LP GC261 SIDHARTH4 Neerveli LPSA5
1439LP GC269 DEVANG M4 Kallur New UPSA5
1375LP GC251 ANJAL.P4 GLPS KanhileryA5
1366LP GC259 AKARSH DILEEP3 Durgavilasam LPSB3
1417LP GC257 MUHAMMED SINAN.K4 NISLPS VenmanalB3
1458LP GC272 LENA T P4 Pariyaram UPSB3
1563LP GC258 SAHANA. M4 Kolari LPSC1
1353LP GC252 SHABNAM. K4 GLPS KodolipramC1
1452LP GC274 ASHWANI P K4 Pazhassi West UPSC1
1386LP GC270 NANDANA.K4 Kunnirikka UPSC1
1597LP GC273 ASWANTH. P4 Pattannur UPSC1
1368LP GC276 FATHIMATHUL FIDA P T P4 Therur UPSC1
1408LP GC253 ARJUN.C4 GLPS MuthukuttipoyilC1
1494LP GC278 HISHAM ABDULLA4 Vengad Mopla UPSC1
1379LP GC277 JIMSHA.N4 Thoalambra UPSC1
1558LP GC275 SIDHARTH M N4 Porara UPSC1
1442LP GC266 POOJA K4 Mettadi LPSC1
1482LP GC265 AMAYA.T4 Kunderipoil LPSC1
1400LP GC260 SREYA. K.N3 Kovoor LPSC1
1449LP GC264 ANAMIKA.P.N4 Kovoor Central LPSC1
  136 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1394LP SM291 AJAL.N3 Malur UPSA10
1459LP SM292 ASWIN T P4 Pariyaram UPSA8
1419LP SM283 DRISYA P K4 Kanad LPSB4
1380LP SM295 AMJITH4 Thoalambra UPSB4
1443LP SM286 NANDANA K V4 Mettadi LPSB3
1545LP SM289 THANSEEF C4 GUPS MattannurB3
1466LP SM287 ARUNIMA.T.V4 Thattiode North LPSB3
1450LP SM284 ABINAND.K4 Kovoor Central LPSC1
1559LP SM294 ASHISH T4 Porara UPSC1
1453LP SM293 SREEYESH V A4 Pazhassi West UPSC1
1440LP SM290 HAREESH S4 Kallur New UPSC1
1490LP SM281 JISHNU.N.K4 GLPS MuthukuttipoyilC1
  137 -  Puzzle
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1367LP PZ305 RAHUL. K3 Durgavilasam LPSA10
1434LP PZ311 MUHAMMAD MUBEEN K K4 GUPS AyippuzhaA8
1376LP PZ298 HRIDYA.D3 GLPS KanhileryA6
1444LP PZ309 AMRUTHA ANAND4 Mettadi LPSA5
1451LP PZ308 JAMEELA.K4 Kovoor Central LPSB3
1357LP PZ315 SREENIVASAN. K.M4 Muttannur UPSB3
1416LP PZ303 FATHIMA SIZA.C.P3 NISLPS VenmanalB3
1420LP PZ307 ARUNKUMAR P V4 Kanad LPSB3
1412LP PZ297 SOORYA.M.P4 GLPS KandamkunnuB3
1409LP PZ300 ADARSH.P4 GLPS MuthukuttipoyilC1
1467LP PZ310 ANANYA.K4 Thattiode North LPSC1
1546LP PZ312 SANURA A4 GUPS MattannurC1
1560LP PZ318 DEEPU KRISHNAN N V4 Porara UPSC1
1496LP PZ321 MUHAMMED SHAZIN .VK3 Vengad Mopla UPSC1
1460LP PZ316 RAFNAS M P4 Pariyaram UPSC1
1401LP PZ306 JITHIN. K.K4 Kovoor LPSC1
1355LP PZ299 ANJANA. K4 GLPS KodolipramC1
1395LP PZ314 ANJIMA.V4 Malur UPSC1
1381LP PZ320 NANDANA.M4 Thoalambra UPSC1
1567LP PZ302 ANUSREE ANILKUMAR3 Kanhileri West LPSC1
1369LP PZ319 AFEEDA M K4 Therur UPSC1
1598LP PZ317 GOPIKA. A.T3 Pattannur UPSC1
1441LP PZ313 APARNA J R4 Kallur New UPSC1
  138 -  Maths Magazine
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1468LP MG326 00 Thattiode North LPSA0
1568LP MG323 00 Kanhileri West LPSA0
1410LP MG322 00 GLPS MuthukuttipoyilB0
1561LP MG324 00 Kara LPSB0
1539LP MG325 00 Kuriyot LPSC0

Mathematics Fair   Category :UP
  142 -  Number Chart
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1614UP NC327 SARANG P KARUN7 Koodali HSSA10
1358UP NC339 VARSHA. K.M7 Muttannur UPSA8
1361UP NC350 BABITHA K7 Keezhallur UPSB4
1562UP NC334 MUFEEDA K.P7 Kayani UPSB3
1454UP NC341 NITHA SADANANDAN7 Pariyaram UPSC1
1540UP NC333 SARIGA E7 GUPS MattannurC1
1461UP NC343 APARNA N7 Pazhassi West UPSC1
1579UP NC329 SREYA P.V7 Sivapuram HSC1
1413UP NC338 ASWINI.P7 Meruvambayi Mopila UPSC1
1491UP NC347 IHSAN AFEEF APM5 Vengad Mopla UPSC1
1429UP NC336 VISWAS. K.V7 Kunnoth UPSC1
1553UP NC328 ANAGHA K N6 Mattannur HSSC1
1584UP NC342 ANJU. K7 Pattannur UPSC1
1421UP NC330 SREEYA K5 Kanad LPSC1
1484UP NC332 MIDHUNA.P5 Kunderipoil LPSC1
1387UP NC335 JISHNU.KK6 Kunnirikka UPSC1
1556UP NC344 ASWIN M7 Porara UPSC1
1382UP NC346 SWETHA.P.V7 Thoalambra UPSC1
1370UP NC345 DILNA P P6 Therur UPSC1
1445UP NC331 SARIKA.C.V5 Kovoor Central LPSC1
1489UP NC348 ADARSH.K6 Vengad South UPSC1
1373UP NC349 POORNIMA.P.M6 Kanhileri UPS
0
  143 -  Geometrical Chart
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1402UP GC372 ADARSH.K7 Kanhileri UPSA10
1541UP GC357 DRISHYA T7 GUPS MattannurA8
1414UP GC362 IRSHAD.C.K7 Meruvambayi Mopila UPSA6
1397UP GC361 DINRAG.T.P7 Malur UPSA6
1359UP GC363 NISHNI. C7 Muttannur UPSA5
1462UP GC367 SMEYA P M7 Pazhassi West UPSA5
1455UP GC365 SINDOORA R K7 Pariyaram UPSA5
1557UP GC368 SIDHARTH K7 Porara UPSA5
1644UP GC351 SINAD HASAN7 Koodali HSSB3
1422UP GC354 ARJUN P5 Kanad LPSB3
1580UP GC353 FATHIMATHUL FASNA V.M7 Sivapuram HSB3
1391UP GC364 SREENISHA K7 Panambatta New UPSB3
1388UP GC359 SOURAV.K.M7 Kunnirikka UPSC1
1430UP GC360 AVANEETH.P7 Kunnoth UPSC1
1492UP GC371 LASIMA PARUEEN.CP5 Vengad Mopla UPSC1
1371UP GC369 MUHAMMED HASEEM P7 Therur UPSC1
1554UP GC352 ANAMIKA JAYARAJ7 Mattannur HSSC1
1437UP GC358 ADARSH A V7 Kallur New UPSC1
1594UP GC366 DEVIKA DEVARAJ6 Pattannur UPSC1
1485UP GC356 AMALKRISHNA.PK5 Kunderipoil LPSC1
1383UP GC370 SWATHI.A.K7 Thoalambra UPSC1
1446UP GC355 ADITHYA.M.B5 Kovoor Central LPSC1
  144 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1645UP SM374 CRISTY REJI7 Koodali HSSA10
1384UP SM391 JISHNU JAYANAND6 Thoalambra UPSA8
1356UP SM384 SOORYA. P.K7 Koodali UPSB4
1595UP SM388 AMALCHANDRAN. P.K7 Pattannur UPSB3
1423UP SM376 ARJUN S NAIR5 Kanad LPSB3
1403UP SM392 PRINCE.M.V7 Kanhileri UPSB3
1415UP SM386 MUHAMMED MUKTHAR.C.K6 Meruvambayi Mopila UPSC1
1456UP SM387 MUHAMMED RASHEEQUE ROSHAN7 Pariyaram UPSC1
1599UP SM382 ASWIN E K7 Kallur New UPSC1
1398UP SM385 MUHAMMED SHAMMAS7 Malur UPSC1
1463UP SM389 JEEVA P V7 Pazhassi West UPSC1
1538UP SM381 MUHAMMED NASEEH.K.P7 BEMUPS AnjarakandyC1
1581UP SM375 MISAB. C.K7 Sivapuram HSC1
1542UP SM380 RISHIN RAMACHANDRAN7 GUPS MattannurC1
1435UP SM379 AYISHA K7 GUPS AyippuzhaC1
1486UP SM378 AKSHAY.N5 Kunderipoil LPSC1
1612UP SM390 PRANAV K P7 Porara UPS
0
1447UP SM377 ALGHA.K.N5 Kovoor Central LPS
0
1564UP SM383 SHYAMANTH K.M7 Kayani UPS
0
  145 -  Puzzle
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1436UP PZ399 FATHIMMATH SHAHEERA P7 GUPS AyippuzhaA10
1646UP PZ394 NIVED. E7 Koodali HSSA8
1543UP PZ400 DEVIKA A7 GUPS MattannurA6
1404UP PZ415 THEERTHA.K7 Kanhileri UPSA5
1385UP PZ412 ARSHENDU PAVITHRAN7 Thoalambra UPSA5
1438UP PZ401 ABHIJITH A7 Kallur New UPSA5
1360UP PZ405 HARSHA CHANDRAN7 Muttannur UPSA5
1582UP PZ396 AKSHAY. K7 Sivapuram HSA5
1364UP PZ416 HARISANKAR K K7 Keezhallur UPSB3
1457UP PZ407 ABHIJITH M7 Pariyaram UPSB3
1555UP PZ395 ASWATHI K6 Mattannur HSSB3
1464UP PZ409 KRISHNAPRIYA P K7 Pazhassi West UPSB3
1424UP PZ397 AISWARYA RAJ P5 Kanad LPSB3
1448UP PZ398 SREERANJINI.C.C5 Kovoor Central LPSB3
1493UP PZ413 ASHITHA.VK5 Vengad Mopla UPSC1
1392UP PZ406 SHABAREENATH7 Panambatta New UPSC1
1399UP PZ404 SARATH7 Malur UPSC1
1389UP PZ402 SNIGDHA BIJU5 Kunnirikka UPSC1
1613UP PZ410 SAYOOJ K7 Porara UPSC1
1596UP PZ408 ASWATHI. P.P6 Pattannur UPSC1
  146 -  Teaching Aid
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1611UP TA418 RAJESH K0 Pazhassi West UPSA0

Mathematics Fair   Category :HS
  152 -  Number Chart
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1630HS NC425 SIVAPRIYA. V. C10 Koodali HSSA10
1649HS NC429 NIPIN PRAKASH8 Mattannur HSSA8
1570HS NC430 AISWARYA M.K9 Sivapuram HSA6
1497HS NC427 SHAMNA K10 GVHSS EdayannurB3
1352HS NC428 SHAHANA C.P.9 GHSS VengadB3
1569HS NC426 ATHULYARAJ. P10 KPCHSS PattannurB3
  153 -  Geometrical Chart
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1631HS GC432 SWATHY SURESH10 Koodali HSSA10
1518HS GC435 SHARONRAJ C.K.9 GHSS VengadA8
1513HS GC438 VISMAYA.C8 GHSS MalurA6
1571HS GC437 SREERAG. C10 Sivapuram HSA5
1547HS GC436 ADARSH M9 Mattannur HSSB3
1600HS GC433 VAISHNAV. M.C8 KPCHSS PattannurB3
  154 -  Other Chart
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1632HS OC439 DRISHYA. C10 Koodali HSSA10
1572HS OC443 LAVANYA. C.K10 Sivapuram HSA8
1601HS OC440 REHANA. K.V10 KPCHSS PattannurA6
1511HS OC442 SHANOOP P.10 GHSS VengadB3
1499HS OC441 SHARATH RAJ K9 GVHSS EdayannurB3
  155 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1602HS SM445 SISIRA. P.P10 KPCHSS PattannurA10
1633HS SM444 PARVATHI. P10 Koodali HSSA8
1573HS SM449 SWTHIN M.K9 Sivapuram HSB4
1519HS SM447 FATHIMA FABINA C.P.9 GHSS VengadB3
  156 -  Working Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1634HS WM450 NIKHIL. A10 Koodali HSSA10
1603HS WM451 ANUSREE. M.K10 KPCHSS PattannurA8
1501HS WM452 NIMISHA K9 GVHSS EdayannurB4
1574HS WM453 MUHAMMED RASAL. C9 Sivapuram HSB3
  157 -  Pure Construction
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1635HS PC454 VAISHNA. P.V9 Koodali HSSA10
1520HS PC457 ASWATHI PAVITHRAN10 GHSS VengadA8
1604HS PC455 KAVYA RAJAN. M.R10 KPCHSS PattannurA6
1502HS PC456 ANUSHA C10 GVHSS EdayannurB3
1549HS PC458 ANUPAMA C9 Mattannur HSSB3
1657HS PC459 AJNAS V.P10 Sivapuram HSB3
  158 -  Applied Construction
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1636HS AC461 HARITH. N. K10 Koodali HSSA10
1605HS AC462 VINAYAK. E.K9 KPCHSS PattannurA8
1503HS AC463 FATHIMATH ZUHARA C K10 GVHSS EdayannurC2
  159 -  Puzzle
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1637HS PZ464 ANSHITHA MADHU9 Koodali HSSA10
1521HS PZ468 SHARON V.10 GHSS VengadA8
1550HS PZ469 MUHAMMED MARJAN P8 Mattannur HSSA6
1504HS PZ466 FATHIMATH RASMINA C M8 GVHSS EdayannurA5
1575HS PZ470 MUHAMMED SHAN. E10 Sivapuram HSB3
1515HS PZ471 AMARNATH.M9 GHSS MalurB3
  160 -  Games
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1638HS GM472 NIHARA .P.B9 Koodali HSSA10
1522HS GM475 SREYA K.V.9 GHSS VengadA8
1607HS GM473 SHILNA. C10 KPCHSS PattannurA6
1576HS GM477 RAFSEENA NAMATH8 Sivapuram HSB3
  161 -  Single Project
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1639HS SP479 SRUTHI. C10 Koodali HSSA10
1523HS SP481 AASHWIN SHYAM M.10 GHSS VengadA8
1608HS SP480 SREELAKSHMI. V9 KPCHSS PattannurB4
1577HS SP483 FASILA K.P10 Sivapuram HSC1
1552HS SP482 APARNA P8 Mattannur HSSC1
  162 -  Group Project
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1640HS GP484 KRISHNAVENI. O10 Koodali HSSA10
1610HS GP485 VARSHA. K10 KPCHSS PattannurA8
  164 -  Maths Magazine
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1295HS MG489 00 Sivapuram HSA0
1323HS MG487 00 Koodali HSSA0
1241HS MG488 00 Mattannur HSSB0
1164HS MG490 00 GHSS MalurB0

Mathematics Fair   Category :HSS/VHSS
  170 -  Number Chart
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1525HSSNC493 HASHANA HASHIM11 GVHSS EdayannurA10
1471HSSNC495 SHANIMA AMEER12 Mattannur HSSA8
1650HSSNC492 MEGHA MOHANAN11 KPCHSS PattannurB4
1616HSSNC491 ANJU. K12 Koodali HSSB3
1506HSSNC494 ASWIN SURENDRAN .M11 GHSS VengadC1
1585HSSNC496 ASHITHA C.K12 Sivapuram HSC1
  171 -  Geometrical Chart
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1469HSSGC501 AISWARYA M S12 Mattannur HSSA10
1526HSSGC499 FATHIMATHU RAFSHANA11 GVHSS EdayannurA8
1586HSSGC502 SANA V.N11 Sivapuram HSA6
1617HSSGC497 GOKUL. M. K12 Koodali HSSA6
1507HSSGC500 VARUN RAJ.C12 GHSS VengadB3
1651HSSGC498 RESHMA. M.R11 KPCHSS PattannurB3
1524HSSGC503 AKHIL.K.S11 GHSS MalurB3
  172 -  Other Chart
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1618HSSOC504 KAVYANJALI. K.T12 Koodali HSSA10
1527HSSOC505 JILNA P11 GVHSS EdayannurA8
  173 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1619HSSSM508 VYSHAKH VASUDEVAN. K. K12 Koodali HSSA10
1348HSSSM509 ABHISHA. R.K11 KPCHSS PattannurA8
1425HSSSM511 ASWIN M11 GHSS MambaramB4
1528HSSSM510 APARNA K P11 GVHSS EdayannurB3
1473HSSSM512 SIDHARTH N11 Mattannur HSSC1
1588HSSSM513 LIPIN .N11 Sivapuram HSC1
  174 -  Working Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1529HSSWM515 HARITHA PK12 GVHSS EdayannurA10
1589HSSWM517 SRUTHIKA. S11 Sivapuram HSA8
  175 -  Pure Construction
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1475HSSPC521 SREYA C R12 Mattannur HSSA10
1508HSSPC520 SAJIN.PP11 GHSS VengadA8
1530HSSPC519 KRISHNENDU C11 GVHSS EdayannurA6
  176 -  Applied Construction
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1622HSSAC523 ANEENA. K12 Koodali HSSA10
1531HSSAC524 HARITHA K11 GVHSS EdayannurA8
1591HSSAC526 FATHIMATH THASNI11 Sivapuram HSA6
1476HSSAC525 VIVEK ALORA11 Mattannur HSSB3
  177 -  Puzzle
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1477HSSPZ532 ANEETA SHAJI12 Mattannur HSSA10
1623HSSPZ527 ANJU. S12 Koodali HSSA8
1653HSSPZ528 JITHU KRISHNA11 KPCHSS PattannurB4
1532HSSPZ529 VAISHNAVI M11 GVHSS EdayannurC1
1509HSSPZ531 ADARSH VIJAYAN12 GHSS VengadC1
1592HSSPZ533 CHAITHRA. A.V12 Sivapuram HSC1
  178 -  Games
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1533HSSGM536 KEERTHI C12 GVHSS EdayannurA10
1654HSSGM535 SREESHYAM. C.A12 KPCHSS PattannurA8
1624HSSGM534 VISHNU SREEDHARAN11 Koodali HSSB4
1510HSSGM537 JISHNU.P11 GHSS VengadB3
1593HSSGM539 ATHULYA. M12 Sivapuram HSC1
  179 -  Single Project
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1534HSSSP541 HEVIN SREERAG K V11 GVHSS EdayannurA10
  180 -  Group Project
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1655HSSGP544 SRUTHI. K12 KPCHSS PattannurA10
1535HSSGP545 ROJA M SANTHOSH11 GVHSS EdayannurA8
  182 -  Maths Magazine
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1629HSSMG548 00 Koodali HSSA0
1426HSSMG550 00 GHSS MambaramA0

Mathematics Fair  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14014 - Koodali HSS  31 108 51190
                 
Mathematics Fair  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14018 - GVHSS Edayannur   20 82102
 14016 - KPCHSS Pattannur   62 3799
 14050 - Sivapuram HS  10 36 2470
 14049 - Mattannur HSS  5 21 4268
 14022 - GHSS Vengad   49 1665
 14755 - GUPS Mattannur 14 16  30
 14762 - Malur UPS 17 8  25
 14767 - Pariyaram UPS 12 10  22
 14764 - Muttannur UPS 3 18  21
 14772 - Thoalambra UPS 6 15  21
 14754 - GUPS Ayippuzha 8 11  19
 14775 - Kanhileri UPS  18  18
 14743 - Kanad LPS 7 10  17
 14757 - Kallur New UPS 7 7  14
 14723 - Durgavilasam LPS 13   13
 14769 - Pazhassi West UPS 2 10  12
 14051 - GHSS Malur   9 312
 14702 - GLPS Kanhilery 11   11
 14747 - Kovoor Central LPS 5 5  10
 14770 - Porara UPS 3 7  10
 14753 - Thattiode North LPS 10   10
 14715 - Kanhileri West LPS 9   9
 14750 - Mettadi LPS 9   9
 14763 - Meruvambayi Mopila UPS  8  8
 14768 - Pattannur UPS 2 6  8
 14776 - Keezhallur UPS  7  7
 14719 - NISLPS Venmanal 6   6
 14728 - Neerveli LPS 5   5
 14773 - Vengad Mopla UPS 2 3  5
 14020 - GHSS Mambaram    44
 14748 - Kunderipoil LPS 1 3  4
 14771 - Therur UPS 2 2  4
 14760 - Kunnirikka UPS 1 3  4
    14759 - Koodali UPS  4  4
 14766 - Panambatta New UPS  4  4
 14701 - GLPS Kandamkunnu 3   3
 14758 - Kayani UPS  3  3
 14704 - GLPS Muthukuttipoyil 3   3
 14703 - GLPS Kodolipram 2   2
 14724 - Kovoor LPS 2   2
 14761 - Kunnoth UPS  2  2
 14756 - BEMUPS Anjarakandy  1  1
 14774 - Vengad South UPS  1  1
 14721 - Kolari LPS 1   1


                

Science Fair   Category :LP
  101 -  Collections / Models
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1139CL611 ABHINAND.K4 Thattiode North LPSA10
1094CL609 ABHINAV O4 Kanad LPSA8
1010CL607 ANJANA PV3 Velliyanparamba LPSA6
1020CL603 AVINASH VIJITH4 GLPS PoovampoyilB3
1109CL604 SIDHARTH K4 Kara LPSC1
1119CL612 ARYA E P4 Pariyaram UPSC1
1085CL602 SNEHA N3 GLPS Muthukuttipoyil
0
  102 -  Charts
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1215CH626 ANUSREE.P.K4 Kuriyot LPSA10
1141CH629 ASWATHI.N4 Thattiode North LPSA8
1051CH630 MEGHA KUNNATH3 Kunnirikka UPSB4
1096CH625 AVANI K K4 Kanad LPSC1
1108CH623 NIRANJANA.K4 Desamithram LPSC1
1252CH617 SREEYUKTHA. K4 Kanhileri West LPSC1
1130CH632 ABISHA K4 Pazhassi West UPSC1
1037CH615 PRASWANTH.M4 Chambad LPSC1
1115CH627 ABIN.K.BIJU3 Kovoor Central LPSC1
1005CH613 ATHIRA. K4 GLPS KodolipramC1
1179CH633 SHAHANASHERIN.V.V4 Vengad Mopla UPSC1
1171CH618 ABHISHEK.M4 NISLPS Venmanal
0
1042CH614 ASWATHI.M MOHAN4 GLPS Poovampoyil
0
1012CH622 NAKUL KV4 Velliyanparamba LPS
0
  103 -  Simple Experiments
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1067SE647 ANUVIND.C4 Kovoor LPSA10
1143SE658 AADITH.A4 Thattiode North LPSA8
1039SE635 PRANAV.K.S4 GLPS KanhileryA6
1098SE653 SANDRA K M4 Kanad LPSB3
1173SE644 FATHIMA.K.P4 NISLPS VenmanalB3
1014SE649 AMAYA KV4 Velliyanparamba LPSB3
1082SE650 ABHIRAM.V4 Ayithara LPSB3
1111SE643 SNEHA MOL P4 Kara LPSB3
1194SE634 RESHIN K3 GVHSS EdayannurC1
1132SE663 THEERTHA P4 Pazhassi West UPSC1
1217SE654 ATHUL.K.K3 Kuriyot LPSC1
1254SE642 SHAZIL MUHAMMAD3 Kanhileri West LPSC1
1006SE636 ABHINAV. K.K3 GLPS KodolipramC1
1113SE651 SRIDHUN NATH4 Desamithram LPSC1
1233SE660 ROUFINA.P3 Kunnoth UPSC1
1044SE638 ABHINAV ANIYERI4 GLPS PoovampoyilC1
1123SE662 AMRUTHA M3 Pariyaram UPSC1
1088SE637 ANUGRAHA4 GLPS MuthukuttipoyilC1
1024SE661 SREELAKSHMI. S4 Muttannur UPSC1
1117SE655 NAZEEBA.R4 Kovoor Central LPSC1
1260SE652 NIVED K4 Elampara LPS
0
1156SE656 AMAYA.P.K4 Kunderipoil LPS
0

Science Fair   Category :UP
  106 -  Working Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1219UW690 SREELAKSHMI M7 GUPS MattannurA10
1282UW695 ABINEETH. K.M6 Pattannur UPSA8
1188UW688 YADUKRISHNAN V6 GVHSS EdayannurB4
1102UW692 ANJIMA.K7 Kunnoth UPSB3
1071UW696 ABHISHEK.K7 Kanhileri UPSB3
1324UW687 FIDA BASHEER7 Koodali HSSC1
1303UW689 MRDITHUL. M7 Sivapuram HSC1
1247UW691 ANJUSHA. C7 Kayani UPSC1
1091UW693 MUHAMMED AJMAL..M.C7 Meruvambayi Mopila UPSC1
  107 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1190US698 CHAITHANYA C V7 GVHSS EdayannurA10
1028US704 KEERTHANA. M. P6 Muttannur UPSA8
1326US697 SISIRA SAJEEV7 Koodali HSSA6
1249US703 ANUSREE. A7 Kayani UPSC1
1221US701 FATHIMATH RISBA7 GUPS MattannurC1
1073US708 ATHIRA.K7 Kanhileri UPSC1
1125US705 ASWANI P K6 Pariyaram UPSC1
1305US700 ATHUL RAJ V6 Sivapuram HS
0
1048US706 SREELAKSHMI.S7 Thoalambra UPS
0
  108 -  Research Type Project
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1223UR713 SHARIKA M7 GUPS MattannurA10
1328UR710 KRISHNAPRIYA.P7 Koodali HSSA8
1135UR716 SHARON P K6 Pazhassi West UPSB4
1307UR712 ABHISHEK P.K6 Sivapuram HSC1
1192UR711 BHAGYASREE BALAKRISHNAN6 GVHSS EdayannurC1
1283UR715 ASWATHI. K.V6 Pattannur UPSC1
  109 -  Improvised Experiments
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1330UE717 KRISHNENDU. E. P. R7 Koodali HSSA10
1244UE718 ANAGHA P7 Mattannur HSSA8
1016UE722 NIMISHA. K.V7 Koodali UPSB4
1030UE726 AISWARIYA. M. K7 Muttannur UPSB3
1225UE720 ANJU T V7 GUPS MattannurB3
1104UE724 VYSAKH RAMESAN5 Kunnoth UPSC1
1053UE723 NAMITHA.P7 Kunnirikka UPSC1
1128UE727 HARSHITHA K7 Pariyaram UPS
0
1075UE730 THEJUS.M7 Kanhileri UPS
0
1246UE721 ATHUL A K7 Kallur New UPS
0
1063UE725 VISHNU.V7 Malur UPS
0
1308UE719 AKSHAY BYJU M7 Sivapuram HS
0
  110 -  Science Quiz
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1032UQ710 SREELAYA. P. K6 Muttannur UPS
5
1129UQ712 ANUSREE M S7 Pariyaram UPS
3
1227UQ701 SREEPRASAD P C7 GUPS Mattannur
1
1059UQ711 ARJUN C P7 Panambatta New UPS
0
1234UQ715 SOORAJDAS P V6 Porara UPS
0
1138UQ714 UJWAL V O7 Pazhassi West UPS
0
2704UQ703 MEGHARAJ.K7 Kallur New UPS
0
1055UQ706 SHONIMA RAGHUNATH7 Kunnirikka UPS
0
1090UQ719 ANJALI A7 Vengad South UPS
0
1065UQ708 ANURAG.K6 Malur UPS
0
1035UQ716 NIMA K C6 Therur UPS
0
1106UQ707 VISHAKH. C7 Kunnoth UPS
0
1285UQ713 SHANA. C.V.K7 Pattannur UPS
0
1018UQ705 JASMIN. T. V7 Koodali UPS
0
1061UQ702 SREERAG.C6 BEMUPS Anjarakandy
0
1177UQ718 SHAHANA SHERIN.VV7 Vengad Mopla UPS
0
1310UQ700 ANAND NEELAKANDAN5 Sivapuram HS
0
1251UQ704 MEGHA. P7 Kayani UPS
0
1093UQ709 FATHIMA THANVEERA7 Meruvambayi Mopila UPS
0
1023UQ721 SISIRA MOHAN5 Keezhallur UPS
0
1050UQ717 ANJU ABRAHAM7 Thoalambra UPS
0

Science Fair   Category :HS
  115 -  Working Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1316HW744 AKHILA. P.V9 Koodali HSSA10
1288HW748 ASWIN. K.K9 Sivapuram HSA8
1262HW745 SEEMANTH CHANDRAN. P.K10 KPCHSS PattannurA6
1158HW749 DRISYA. PUTHUSSERY8 GHSS MalurB3
1062HW746 DHANASREE K8 GVHSS EdayannurB3
  116 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1317HS750 ANUPAMA.R.VARIER10 Koodali HSSA10
1183HS752 ANAGHA K K10 GVHSS EdayannurA8
1264HS751 AJESH. K.K10 KPCHSS PattannurA6
1237HS754 JISHNU P V8 Mattannur HSSB3
1289HS755 SNEHA P P9 Sivapuram HSC1
  117 -  Research Type Project
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1338HR756 SANDRA ANAND10 Koodali HSSA10
1266HR757 RAGENDHU. O10 KPCHSS PattannurA8
1185HR758 ACHANYA C P9 GVHSS EdayannurB4
  118 -  Improvised Experiments
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1320HE760 SHYAMJITH KOREMBETH10 Koodali HSSA10
1268HE761 NIKHITHA MOHAN. O.K10 KPCHSS PattannurB6
1170HE764 HARSHA.A10 GHSS VengadC2
1292HE766 SARANG RAJ P.K9 Sivapuram HSC1
1187HE762 AKHILA K P8 GVHSS EdayannurC1
1160HE767 ATHUL.P8 GHSS Malur
0
  119 -  Science Quiz
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1270HQ2 ASWIN. K10 KPCHSS Pattannur
5
1162HQ6 MITHUN.K10 GHSS Malur
3
2300HQ3 ARYA.V8 GHSS Vengad
1
2703HQ4 ASWIN.K.V10 Mattannur HSS
0
1321HQ1 AMBILI N KUMAR10 Koodali HSS
0
1293HQ5 ASHAD. K10 Sivapuram HS
0
  120 -  Talent Search Exam
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1163HT105 ARSHA.V10 GHSS MalurA0
1321HT100 AMBILI N KUMAR10 Koodali HSSB0
2703HT103 ASWIN.K.V10 Mattannur HSSC0
2300HT102 ARYA.V8 GHSS VengadC0
1271HT101 AJIL. K10 KPCHSS PattannurC0
1293HT104 ASHAD. K10 Sivapuram HS
0
  123 -  Science Magazine
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1295MZ742 00 Sivapuram HSA0
1323MZ739 00 Koodali HSSA0
1164MZ743 00 GHSS MalurA0
1241MZ741 00 Mattannur HSSB0
  124 -  Science Drama
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1297SD768 ATHIRA. K10 Sivapuram HSC6

Science Fair   Category :HSS/VHSS
  126 -  Working Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1340PW774 ATHIRA MOHAN. M.O11 KPCHSS PattannurA10
1149PW777 VYSHNAV K VIJAYAN11 Mattannur HSSB6
1273PW778 JESMITHA. P.C12 Sivapuram HSC2
1211PW779 VYSHAG BABURAJ12 GHSS MalurC1
1332PW773 DIVYA. M11 Koodali HSS
0
  127 -  Still Model
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1334PS780 RANYA. T12 Koodali HSSA10
1276PS785 ABHIJITH. K11 Sivapuram HSA8
1150PS784 VIJINA RAVINDRAN11 Mattannur HSSA6
1342PS781 ANAGH. C11 KPCHSS PattannurB3
1205PS783 SREYAS.P SADANANDAN12 GHSS VengadC1
1198PS782 JITHIN K V11 GVHSS EdayannurC1
  128 -  Research Type Project
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1344PR787 ASWATHI. C.V11 KPCHSS PattannurA10
1200PR788 SITHUN PRAKASH PK12 GVHSS EdayannurC4
1207PR789 ATHULYA.E11 GHSS VengadC2
1277PR791 FATHIMATHUL NIHALA12 Sivapuram HSC1
1212PR792 ARYASREE.P.K12 GHSS Malur
0
  129 -  Improvised Experiments
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1346PE793 AKSHAY. T.P11 KPCHSS PattannurB8
1209PE794 ASWIN SASIDHARAN12 GHSS VengadC4
1154PE795 MUHAMMED THANVEER P11 Mattannur HSS
1
1279PE796 SANAH ZAMAN11 Sivapuram HS
0
  130 -  Science Quiz
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint
1202PQ770 RANEESH P V11 Mattannur HSS
5
1214PQ772 VISHNU.K12 GHSS Malur
3
1281PQ771 ASWANTH KODANCHERY12 Sivapuram HS
1
1348PQ769 ABHISHA. R.K11 KPCHSS Pattannur
1
                 
Science Fair  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14014 - Koodali HSS  25 40 1075
                
Science Fair  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSPoint
 14016 - KPCHSS Pattannur   31 3263
 14018 - GVHSS Edayannur 1 15 16 537
 14050 - Sivapuram HS  2 16 1230
 14049 - Mattannur HSS  8 3 1829
 14753 - Thattiode North LPS 26   26
 14755 - GUPS Mattannur  25  25
 14764 - Muttannur UPS 1 16  17
 14743 - Kanad LPS 12   12
 14744 - Kuriyot LPS 11   11
 14051 - GHSS Malur   6 410
 14022 - GHSS Vengad   3 710
 14724 - Kovoor LPS 10   10
 14736 - Velliyanparamba LPS 9   9
 14768 - Pattannur UPS  9  9
 14769 - Pazhassi West UPS 2 4  6
 14702 - GLPS Kanhilery 6   6
 14767 - Pariyaram UPS 2 4  6
 14761 - Kunnoth UPS 1 4  5
 14760 - Kunnirikka UPS 4 1  5
 14759 - Koodali UPS  4  4
 14716 - Kara LPS 4   4
 14775 - Kanhileri UPS  4  4
 14706 - GLPS Poovampoyil 4   4
 14739 - Ayithara LPS 3   3
 14719 - NISLPS Venmanal 3   3
 14703 - GLPS Kodolipram 2   2
 14747 - Kovoor Central LPS 2   2
 14741 - Desamithram LPS 2   2
 14758 - Kayani UPS  2  2
 14715 - Kanhileri West LPS 2   2
 14704 - GLPS Muthukuttipoyil 1   1
 14709 - Chambad LPS 1   1
 14773 - Vengad Mopla UPS 1 0  1
 14763 - Meruvambayi Mopila UPS  1  1
                

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ