ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 03, 2012

Work Experience Fair (On the Spot) Results Published on AEO Blog


Work Experience Fair (On the Spot)   Category :LP
  216 -  Agarbathi Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2378L01A3 NANDU.T.V4 Kuriyot LPSA240
2116L01A2 VYSHNA.T3 Paduvilayi LPSA225
2541L01A7 ANAMIKA. A.K3 Pattannur UPSA210
2005L01A6 FATHIMATH AFNA. C.P4 Muttannur UPSC165
2478L01A1 NAMAL RAJ M.V2 Kanhileri West LPSC160
2186L01A5 KRISHNAKANTH.K4 Kunnoth UPSC160
2147L01A4 FAREED P P..4 GUPS AyippuzhaC155
  217 -  Bamboo Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2246L02A2 THEJAS SREEHARI4 Pariyaram UPS
135
  218 -  Beads Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2263L03A9 MEGHA V R4 Pariyaram UPSA245
2091L03A5 SANDRA.M4 Vengad LPSA230
2215L03A4 RUMANA T K4 NISLPS PalottupallyA210
2392L03A2 NANDANA. P4 Karetta LPSA210
2526L03A1 NANDANA GOPINATH4 GLPS KodolipramB190
2148L03A7 MIFLA C4 GUPS AyippuzhaC175
2117L03A3 SANGEETH.E2 Paduvilayi LPSC165
2112L03A8 ABHIRAMI K3 BEMUPS AnjarakandyC165
  219 -  Book Binding
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2473L04A6 SANA. K.P3 Kayani UPSB198
2149L04A4 THASHFIN C H4 GUPS AyippuzhaB182
2393L04A2 NANDANA. M4 Karetta LPSC165
2479L04A1 GOKUL M4 Kanhileri West LPS
140
2113L04A5 ANUSHA P4 BEMUPS Anjarakandy
130
  220 -  Coconut Shell Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2480L05A1 MUHAMMAD ANAS.K3 Kanhileri West LPSC155
2219L05A2 RISHIN K4 Pazhassi West UPS
135
  221 -  Coir Door Mats
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2118L06A1 SHARON RAGHUNAD3 Paduvilayi LPSA212
2150L06A3 SABITH N P K4 GUPS AyippuzhaB190
2437L06A2 ANSHIDA M P4 NISLPS PalottupallyC150
  222 -  Electrical Wiring
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1778L07A1 DEVANG M4 Kallur New UPSA271
  223 -  Embroidery
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1937L08A1 AKSHARA SRUTHI. P4 GLPS KodolipramA215
1790L08A5 AMBIKA.P.P4 Kunnoth UPSB197
2394L08A2 SHOBIN M.C4 Karetta LPSB183
2264L08A8 NIJA PADMANABHAN3 Pariyaram UPSB183
2006L08A7 ANGITHA. K4 Muttannur UPSC171
2242L08A6 NAFEESATHUL MISIRIYA M P4 Meruvambayi Mopila UPSC166
2071L08A4 THEJASREE CHERIKKAPOYIL4 Kunnirikka UPSC162
  224 -  Fabric Painting
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2438L09A5 MUHAMMED MINHAS SALIH4 NISLPS PalottupallyA240
2481L09A2 SHAFNA SHAFEEQUE V.P4 Kanhileri West LPSA228
2265L09B2 NIDHINA A4 Pariyaram UPSA210
1864L09A8 ADEETHI. V4 Kayani UPSB181
2220L09B3 AHILPA PRADEEP4 Pazhassi West UPSC167
2007L09B1 ASWATHI. C.M4 Muttannur UPSC153
2522L09A1 ARJUN. A.V4 GLPS Kodolipram
146
2395L09A3 ANAGHA. P4 Karetta LPS
140
2188L09A9 SNEHA.R.V4 Kunnoth UPS
134
2119L09A4 SREENAND.K3 Paduvilayi LPS
128
2114L09A7 ABHIJITH K C3 BEMUPS Anjarakandy
120
  225 -  Fabric Printing Using Vegetables
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2374L10B7 AKASH P K4 GUPS MattannurA246
2266L10C3 POOJA RAJESH4 Pariyaram UPSA221
2429L10B5 NIBINJITH.C.K3 Kovoor Central LPSA209
1725L10A8 MALAVIKA. C4 Kovoor LPSB193
2439L10B2 KARTHIKA P4 NISLPS PalottupallyC162
2542L10C4 JENNY. K.C3 Pattannur UPSC161
1715L10C1 SREEYUKTHA.M.K4 Malur UPSC158
2462L10A7 FATHIMA. V4 Kolari LPSC157
2060L10C2 SHYAM KRISHNA.C.K3 Panambatta New UPSC150
2089L10A9 ANANDHU.P4 SKVLPS Kunnirikka
140
2475L10B9 ANANDU. C3 Kayani UPS
136
2120L10B1 ADWAITH.K.K4 Paduvilayi LPS
136
2115L10B8 ADHEENA RAJENDRAN3 BEMUPS Anjarakandy
135
2518L10A5 NANDANA GANGADHARAN V4 Kara LPS
130
2379L10B4 NANDANA.K.K4 Kuriyot LPS
125
2152L10B6 MUHAMMAD NIHAL P P4 GUPS Ayippuzha
122
2396L10A6 ASWANDH RAJ. N.V4 Karetta LPS
122
2482L10A4 MUNAVIRA V4 Kanhileri West LPS
117
2431L10C5 ANJALI P4 Porara UPS
112
2249L10A3 NAFEESATHU ROSHNA4 Kallerikkara LPS
110
1938L10A1 ANIL KUMAR. E.K4 GLPS Kodolipram
85
2601L10B3 AVANDIKA. R4 Desamithram LPS
75
  226 -  Metal Engraving
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2153L11A2 FARSIN K4 GUPS AyippuzhaA260
2189L11A3 VISHNU.K.E4 Kunnoth UPSA246
2121L11A1 AKARSH.K3 Paduvilayi LPSA220
2008L11A4 AMALJITH. T. V4 Muttannur UPSB190
  227 -  Clay Modelling
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2122L12A2 ABHINAV.K.C4 Paduvilayi LPSA262
2380L12A3 MUHAMMED RISHAL.C.P4 Kuriyot LPSA250
2267L12A5 SAFWANA C H4 Pariyaram UPSC150
1939L12A1 ABHISHEK. A4 GLPS Kodolipram
130
2221L12A6 ABHIRAM K4 Pazhassi West UPS
130
2009L12A4 SREEHARI. K4 Muttannur UPS
125
  228 -  Net Making (Badminton/Volley Ball)
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2243L13A5 MUHAMMED SAFWAN K P4 Meruvambayi Mopila UPSA220
2010L13A6 FATHIMATH SHIFANA. V. K4 Muttannur UPSB192
2154L13A3 MUHAMMAD HASHIR K4 GUPS AyippuzhaC175
2190L13A4 ABINKRISHNAN.4 Kunnoth UPSC155
2440L13A2 MUHAMMED SHAMIL4 NISLPS Palottupally
140
2483L13A1 AMARGIN. M3 Kanhileri West LPS
140
  229 -  Paper Craft
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2524L14A1 ANISHMA. M4 GLPS KodolipramA245
2441L14B4 MUHAMMED FARHAN M P4 NISLPS PalottupallyA230
2406L14A5 ABHINAYA.K.M4 MMILPS KallayiA215
2011L14C3 MUBEENA. C4 Muttannur UPSA215
2539L14B6 DIYA S DINESH4 Ayyallur LPSC160
2123L14B3 MANJIMA.K4 Paduvilayi LPSC160
2090L14B2 GOPIKA.P3 SKVLPS KunnirikkaC160
2484L14A7 MUSHRIFA. C3 Kanhileri West LPSC155
2075L14C2 NIHARA PRAKASH4 Malur UPSC155
2127L14A2 SAYOOJ.C.P4 GLPS MuthukuttipoyilC155
2155L14B9 MUHAMMAD AJMAL A P4 GUPS AyippuzhaC155
2389L14A6 NYSA P4 Kallerikkara LPSC150
2272L14A4 ANUGRAH.K3 Kallayi ALPSC150
2128L14A3 AMEERA MUSTHAFA.V.P4 Chambad LPSC150
2016L14B1 HARSHA. A4 Durgavilasam LPSC150
2602L14B7 AJINAZ AZEEZ4 Desamithram LPS
145
2268L14C5 MUHAMMED AFNAS T3 Pariyaram UPS
145
2191L14C1 SNEHA.A.V4 Kunnoth UPS
145
2397L14A9 AKHIL. T4 Karetta LPS
145
2072L14C4 MUBASSIRA M4 Panambatta New UPS
140
2519L14A8 ARCHANA V4 Kara LPS
140
2277L14B8 ABHAY VINOD.K4 Kunderipoil LPS
60
  230 -  Thread Pattern
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2381L15A3 AJAY.P.K4 Kuriyot LPSA225
2701L15A7 ABHINAND.K.P4 GLPS KanhileryB205
2192L15A4 ADINAS.V4 Kunnoth UPSB190
2012L15A6 SREYA. V4 Muttannur UPSC175
2244L15A5 MUHAMMED NISAMUDDEEN4 Meruvambayi Mopila UPSC175
2603L15A2 ABHAY GOPAL4 Desamithram LPSC150
2442L15A1 KADEEJA SHERIN4 NISLPS Palottupally
105
  231 -  Palm Leaves Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2193L16A2 ANJUSREE.K4 Kunnoth UPSA210
2013L16A3 SREENIDHI. P.K4 Muttannur UPSB195
2222L16A4 VISMAYA A V4 Pazhassi West UPSB180
1940L16A1 ARJUN. M.P3 GLPS Kodolipram
105
  232 -  Card & Straw Board Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2382L17A8 MUHAMMED SARBEEL.T.K4 Kuriyot LPSA215
2443L17A6 FATHIMA K P4 NISLPS PalottupallyB196
2276L17A7 SANGEERTH.K4 Vengad LPSB182
2124L17A5 ANANYA.V.P4 Paduvilayi LPSC155
2476L17B1 AMAL SATHEESH3 Kayani UPSC155
2525L17A1 MUHAMMAD EJAS4 GLPS KodolipramC150
2485L17A3 AKASH P.M3 Kanhileri West LPS
145
1789L17B2 AMARNATH K4 Kunnoth UPS
145
2156L17A9 MUHAMMAD MARJAN K4 GUPS Ayippuzha
145
2017L17A4 VYSHNAVI. P4 Durgavilasam LPS
3
  233 -  Waste Materials Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2125L18A5 KEERTHANA.M3 Paduvilayi LPSA262
1941L18A1 VAISHNAVI. K.C4 GLPS KodolipramA256
2280L18A2 NITHYA.M4 Chambad LPSA242
2543L18A9 ANEESHMA. P.P3 Pattannur UPSA242
2245L18A7 ABIDA K K4 Meruvambayi Mopila UPSA227
2486L18A3 FATHIMATH NAFILA M.K4 Kanhileri West LPSA211
2269L18A8 FATHIMATHU SHAHANA4 Pariyaram UPSA210
2383L18A6 NEETHISA.C4 Kuriyot LPSA210
  234 -  Puppetry
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1844L19A1 RAGENDU.M3 Kuriyot LPSA210
  237 -  Umbrella Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2487L22A1 SARATH K4 Kanhileri West LPS
90
  238 -  Wood Carving
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2014L23A2 AKSHAY. C4 Muttannur UPSA257
2195L23A1 ATHULRAJ.M4 Kunnoth UPSA217
  239 -  Wood Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2523L24A1 AKHIL DEV. M4 GLPS KodolipramA262

Work Experience Fair (On the Spot)   Category :UP
  250 -  Agarbathi Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2385U01A2 ANURAG.C5 Kuriyot LPSA245
2093U01A3 LIJISHA.P5 Palad LPSA230
2544U01A7 SREESHMA. C.P7 Pattannur UPSB185
1995U01A6 FATHIMATH NADIRA. P.P7 Muttannur UPSC160
2177U01A5 ASRITH.P7 Kunnoth UPSC160
2157U01A4 MUBASHEERA K E P6 GUPS AyippuzhaC160
2023U01A9 SHARON K6 Keezhallur UPSC155
2041U01A8 SIDHARTH A7 Therur UPSC155
2375U01A1 NAYANA M.V7 Sivapuram HSC150
  251 -  Bamboo Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2390U02A4 MIDHUN MOHAN K7 Kallur New UPSA212
2597U02A8 AKSHAYAKUMAR. P.K7 Pattannur UPSB204
2024U02A9 VIVEK A6 Keezhallur UPSB195
2158U02A3 FAYIS C7 GUPS AyippuzhaC151
2312U02A5 FATHIMA M N7 Neerveli UPS
136
2061U02A6 SHIBIN T K6 Panambatta New UPS
130
2278U02A2 ABHIJITH.V5 Kunderipoil LPS
129
2489U02A1 RAKHIL V.K7 Sivapuram HS
125
2254U02A7 ARJUN T6 Pariyaram UPS
120
  252 -  Beads Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2255U03B1 SIMSHA T P7 Pariyaram UPSA250
1948U03A1 SNEHA. K. K7 Koodali HSSA225
2490U03A3 SAFNA P.N7 Sivapuram HSA210
2313U03A9 AKARSHA T6 Neerveli UPSA210
2234U03A7 AFILA K6 Meruvambayi Mopila UPSB195
2159U03A4 FATHIMMATHUNNASEEHA C5 GUPS AyippuzhaB195
1996U03A8 ANAGHA. K7 Muttannur UPSB180
2464U03A6 ATHIRA. V7 Kayani UPSC170
2103U03A5 VARSHA7 BEMUPS AnjarakandyC170
2137U03A2 AYISHATH SELBANA A P7 GHSS MambaramC158
  253 -  Book Binding
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2025U04A9 ABHINAYA K I7 Keezhallur UPSA220
2465U04A3 AMRUTHA SATHEESH7 Kayani UPSB200
2314U04A4 SREEKALA T7 Neerveli UPSB185
2131U04A8 AMALRAJ.N.K6 Kanhileri UPSC150
2284U04A7 KISHOR.V.P6 Vengad South UPS
145
2256U04A5 AMRUTHA K V7 Pariyaram UPS
145
2104U04A2 SHONIMA7 BEMUPS Anjarakandy
140
2160U04A1 MUHAMMAD RIZWAN P P7 GUPS Ayippuzha
135
  254 -  Coconut shell product
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2094U05A1 ANURAG.K5 Palad LPSA242
2196U05A4 ATHUL K7 Pazhassi West UPSA226
2166U05A3 ASWIN SURENDRAN7 Kallur New UPSB203
2365U05A2 SHIJIN M7 GUPS Mattannur
145
2132U05A5 VIJAYANAND.P6 Kanhileri UPS
120
  255 -  Coir Door Mats
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1949U06A1 ABHISHEK. P6 Koodali HSSA228
2161U06A3 FARHAN K6 GUPS AyippuzhaA215
2026U06A9 VYSHNAV K7 Keezhallur UPSB201
2235U06A6 FATHIMATHUL HANNA6 Meruvambayi Mopila UPSB201
2588U06A2 ASWIN KARTHIK A S6 Mattannur HSSB180
2315U06A7 MUHAMMED FIROS M V7 Neerveli UPSB180
2366U06A4 STALIN BABU N V7 GUPS MattannurB180
2224U06A8 KADEEJATHUL KUBRA N7 Pazhassi West UPSC150
  256 -  Electrical Wiring
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2349U07A6 DHEERAJ.CK5 Kanhileri UPSA274
2367U07A2 NIGHIN N P7 GUPS MattannurA240
1992U07A3 NIVED. N7 Koodali UPSA215
2055U07A5 SHARON.K5 Thoalambra UPSB208
2095U07A1 AKHIL.K5 Palad LPSB197
  257 -  Embroidery
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2176U08A5 JESNA.P7 Kunnoth UPSA255
1129U08A8 ANUSREE M S7 Pariyaram UPSA241
1997U08A6 FAHEEMA. K7 Muttannur UPSA226
2106U08A2 ARYA SAJEEVAN6 BEMUPS AnjarakandyA226
2491U08A1 ANUSREE RAVINDRAN7 Sivapuram HSA226
2316U08A7 MAIMOONA C7 Neerveli UPSA211
2466U08A3 ADITHYA MUKUNDHN7 Kayani UPSA211
2076U08A4 ANUSREE PREMAN.K7 Kunnirikka UPSA210
  258 -  Fabric Painting
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2467U09A6 ANURAG N.V7 Kayani UPSA233
1998U09A9 ANAND. R7 Muttannur UPSA216
2368U09A4 ROHITH N6 GUPS MattannurB199
2257U09B3 AKHIL T P6 Pariyaram UPSC173
2056U09B6 DIPIN.P6 Thoalambra UPSC172
2062U09B2 MUHAMMEB SHABIL K P6 Panambatta New UPSC171
1950U09A1 APSARA. S. BAIJU7 Koodali HSSC171
1177U09B7 SHAHANA SHERIN.VV7 Vengad Mopla UPSC157
2426U09A2 SHAHALNA SADDIQUE7 GVHSS Edayannur
143
2225U09B5 VISWAS K K6 Pazhassi West UPS
143
2317U09B1 FATHIMATH MUHSEENA P6 Neerveli UPS
139
2285U09B8 SAFVANA.K.K7 Vengad South UPS
139
2492U09A3 SHAHANA.V5 Sivapuram HS
126
2236U09A8 FATHIMATH RAHANA6 Meruvambayi Mopila UPS
124
2545U09B4 ADITHYAN ARAVIND6 Pattannur UPS
123
2107U09A5 SIDHARTH5 BEMUPS Anjarakandy
120
2077U09A7 PRAJUAL PRAKASH.K.C5 Kunnirikka UPS
116
  259 -  Fabric Printing Using Vegetables
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2326U10A4 ASWINRAJ E6 GUPS MattannurA245
2258U10B3 RAHNA V7 Pariyaram UPSA233
2057U10B7 ANAGHA.K.E7 Thoalambra UPSA211
2079U10A8 SIDHARTH.K5 Malur UPSC174
1993U10A7 ARJUN. C. M7 Koodali UPSC170
2493U10A3 ABDUL RAHMAN T.P7 Sivapuram HSC151
2434U10B5 ADITHYA K7 Porara UPSC150
2468U10A6 VAISAKH ROOPESH. P7 Kayani UPS
131
2237U10A9 MAHARIYA SHERIN C K6 Meruvambayi Mopila UPS
125
2286U10B9 ATHIRA.C7 Vengad South UPS
120
2324U10B8 SATHIYA.PP7 Vengad Mopla UPS
120
2108U10A5 AHANA RAJENDRAN5 BEMUPS Anjarakandy
115
1951U10A1 MEGHANA. M5 Koodali HSS
115
2039U10B6 AISWARYA A V5 Therur UPS
115
2226U10B4 SOSHNA A7 Pazhassi West UPS
104
2318U10B1 FARSANA K6 Neerveli UPS
101
2063U10B2 MUHAMMED JURAIJ7 Panambatta New UPS
95
2138U10A2 ASWATHI T K5 GHSS Mambaram
90
  260 -  Metal Engraving
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2180U11A6 SOORAJMON.E.P7 Kunnoth UPSA260
2162U11A3 MUHAMMAD RAJEEL K P6 GUPS AyippuzhaA245
2096U11A2 AMEYA RAJEEV.N5 Palad LPSB190
2369U11A4 ANIMA J5 GUPS MattannurC170
2398U11A5 PRANAV C6 Kallur New UPSC155
2568U11A1 SUBIN K B7 Mattannur HSS
120
2259U11A8 HIRAN KUMAR T P6 Pariyaram UPS
120
1999U11A7 ABHINAV. P.M6 Muttannur UPS
120
  261 -  Clay Modelling
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2227U25A9 SARANG K7 Pazhassi West UPSA270
1952U25A1 SOURAV. P. V6 Koodali HSSA255
2469U25A5 RAHUL. M.V7 Kayani UPSA230
2569U25A2 AMARNATH M7 Mattannur HSSB195
2080U25A6 ABHIRAM.P7 Malur UPSC170
2260U25A8 ARUNJITH BHARATHAN6 Pariyaram UPSC155
2279U25A4 ADARSH.K5 Kunderipoil LPS
140
2064U25A7 RISHNU SASEENDRAN6 Panambatta New UPS
130
2494U25A3 ABHISHEK K7 Sivapuram HS
120
  263 -  Net Making (Badminton/Volley Ball)
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1285U23A4 SHANA. C.V.K7 Pattannur UPSA228
2238U23A2 NISHANA B K6 Meruvambayi Mopila UPSB198
2133U23A5 RINS.M.V5 Kanhileri UPSC177
2181U23A1 VAISHAKH.M7 Kunnoth UPSC155
2000U23A3 MUHAMMED SUFAIL. T.P7 Muttannur UPSC155
  264 -  Paper Craft
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2370U12A6 SAHADA T P7 GUPS MattannurA250
2027U12B9 ANAGHA M7 Keezhallur UPSA235
2228U12B4 ANAGHA P7 Pazhassi West UPSA220
2495U12A4 ATHUL DEV. C7 Sivapuram HSA220
2319U12B1 UMAISATH P6 Neerveli UPSB180
1953U12A1 AASHLI. K.P7 Koodali HSSB180
2570U12A3 ALEEMA C7 Mattannur HSSC175
2109U12A7 MUHAMMED RISHAL7 BEMUPS AnjarakandyC175
2163U12A5 RAMNAS P M7 GUPS AyippuzhaC170
2435U12B5 ANAGHA A K7 Porara UPSC170
2261U12B3 ANAGHA P V7 Pariyaram UPSC165
2065U12B2 NITHYA K6 Panambatta New UPSC165
2134U12B8 ABHINAND.K7 Kanhileri UPSC165
2287U12B7 SREELAKSHMI.P.A6 Vengad South UPSC165
2078U12A8 AKASH.V.M5 Kunnirikka UPSC160
2139U12A2 ABHINESH K6 GHSS MambaramC155
2001U12A9 ATHULYA. R7 Muttannur UPSC155
2040U12B6 MANJIMA MANOJ5 Therur UPS
145
  265 -  Thread Pattern
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2140U13A2 VISHNU M7 GHSS MambaramA247
2386U13A3 ASHAY.P.K5 Kuriyot LPSA238
2288U13A9 ADARSH RAGHVAN7 Vengad South UPSA225
2239U13A6 ABDUL RAHIM P6 Meruvambayi Mopila UPSA210
1954U13A1 NAVANEETH. K6 Koodali HSSB187
2229U13A8 ABHINAV C6 Pazhassi West UPSB185
2002U13A7 ARAV. K7 Muttannur UPSC172
2182U13A5 ABHINAV.T7 Kunnoth UPS
143
2028U13B1 MUHAMMAD FAYIS V V7 Keezhallur UPS
133
2399U13A4 YOUSEF C P7 Kallur New UPS
95
  266 -  Palm Leaves Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2003U14A5 SOORYA. T.V7 Muttannur UPSA255
2412U14A3 SREERAG.K.P7 Kunnoth UPSA240
1934U14A2 ANSHIDA.C.V7 GUPS AyippuzhaA225
1093U14A4 FATHIMA THANVEERA7 Meruvambayi Mopila UPSB195
2230U14A7 ASWANTH P P7 Pazhassi West UPSB185
2066U14A6 KRISHNA PRIYA C K6 Panambatta New UPSB180
2097U14A1 SRYSHNA. C5 Palad LPS
90
  267 -  Cards, Straw Board Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2371U15A4 ATHUL K7 GUPS MattannurA233
2231U15A9 AAKARSHRAJ P M6 Pazhassi West UPSB208
2470U15A6 ASWATHI. V7 Kayani UPSB192
2413U15A7 AJAY.P6 Kunnoth UPSC175
2164U15A3 ASHIDA V7 GUPS AyippuzhaC165
2387U15A1 MUHAMMED SAFWAN.K5 Kuriyot LPSC165
2029U15B2 ASHITHA KRISHNAN7 Keezhallur UPSC165
2067U15A8 JIBUN HASSAN7 Panambatta New UPSC160
2098U15A2 VISHNU RAM.N5 Palad LPSC160
2110U15A5 FIDHAFATHIMATH7 BEMUPS Anjarakandy
3
  268 -  Waste Materials Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2141U16A2 AVISHNA C7 GHSS MambaramA255
2081U16A7 PRAYAG.N7 Malur UPSA242
1955U16A1 SANJAY. P.V6 Koodali HSSA225
2290U16B4 JITHIN.T6 Vengad South UPSA225
2111U16A5 SHARFINA N7 BEMUPS AnjarakandyA210
2099U16A4 ABHIJITH.C.C5 Palad LPSA210
2471U16A6 FATHIMATHUL LUBINA. K.J7 Kayani UPSB207
2241U16A8 NIDHA SHERIN6 Meruvambayi Mopila UPSB201
2030U16B6 NISAMUDHEEN P P7 Keezhallur UPSB192
2320U16A9 SUMAYYA M7 Neerveli UPSB180
2135U16B5 VAISAKH.P7 Kanhileri UPSB180
2068U16B1 ANJANA JANARDHANAN7 Panambatta New UPSC170
2548U16B3 ANJU. A6 Pattannur UPSC170
2262U16B2 FAIROOSEJAN7 Pariyaram UPSC168
  269 -  Puppetry
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2031U17A7 ARSHA A7 Keezhallur UPSA223
1956U17A1 AISWARYA. N. K6 Koodali HSSA212
2589U17A2 BHAVINESH K7 Mattannur HSSB195
2400U17A5 AJEESH M6 Kallur New UPSC175
2165U17A4 ASARUDHEEN A P7 GUPS AyippuzhaC162
2549U17A6 ATHIRA ANEESH6 Pattannur UPSC155
2100U17A3 NANDITHA.C5 Palad LPSC150
  270 -  Sheet Metal Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2401U18A1 MUHAMMED RISHAN K7 Kallur New UPSA238
2183U18A2 GOKUL.M.V7 Kunnoth UPSB200
2232U18A3 KAVYA P6 Pazhassi West UPSB189
  271 -  Stuffed Toys
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2167U19A4 ASWIN PV7 Kallur New UPSA245
2032U19A8 KEERTHANA V6 Keezhallur UPSA230
2571U19A2 FATHIMATH SAFNA A7 Mattannur HSSA210
2472U19A5 ASWATHI. I.V7 Kayani UPSA210
1957U19A1 VIJI. K7 Koodali HSSB195
2184U19A6 RAJISHA.K7 Kunnoth UPSB185
2550U19A7 RANIYA. P.K6 Pattannur UPSC170
2497U19A3 FARSANA V.M7 Sivapuram HSC158
  272 -  Umbrella Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2082U20A2 PRASHOB.T.P7 Malur UPSA226
2185U20A1 RAHUL.M.V7 Kunnoth UPSA212
2058U20A3 AKHIL.K.J7 Thoalambra UPSB195
  273 -  Wood Carving
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2101U21A1 ARAVIND.K.P5 Palad LPSA270
2598U21A4 SIDHARTH. P.K5 Pattannur UPSA245
2004U21A3 RAJATH. C7 Muttannur UPSA230
2402U21A2 GOKUL K7 Kallur New UPSB195
  274 -  Wood Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2403U24A2 NIDHIN RAJ KP6 Kallur New UPSA259
2551U24A3 SMIBIN. V.K7 Pattannur UPSA240
2372U24A1 ASWIN K K7 GUPS MattannurB199
2291U24A4 AKSHAY.P.K7 Vengad South UPSB198
  275 -  Writing Chalk Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2373U22A2 JISHNU K K7 GUPS MattannurA255
2325U22A4 FAHAD7 Vengad Mopla UPSA240
2404U22A3 VISHNU K7 Kallur New UPSA225
2292U22A5 ARJUN.K6 Vengad South UPSB200
2102U22A1 MUHAMMED NABEEL.P.K5 Palad LPSB180

Work Experience Fair (On the Spot)   Category :HS
  280 -  Agarbathi Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2376H01A2 DRISHYA K10 GVHSS EdayannurA255
2205H01A3 PRINCY.K8 GHSS MambaramA240
2498H01A4 NAYANA .P8 Sivapuram HSA225
2572H01A1 AMAL. V.P8 KPCHSS PattannurB195
  281 -  Bamboo Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1958H02A1 ABHINRAJ. K10 Koodali HSSA256
2573H02A2 SHIKHIL. A.K8 KPCHSS PattannurA217
2499H02A3 SHIKHIN. N10 Sivapuram HSB192
  282 -  Beads Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2206H03A3 AMAYA PRAVEEN M10 GHSS MambaramA250
2328H03A7 VRINDA.T10 GHSS MalurA225
2295H03A4 RASMINA.K9 GHSS VengadA210
2574H03A2 AKSHARA. T.M9 KPCHSS PattannurA210
1959H03A1 RIYA RAJENDRAN8 Koodali HSSA210
2445H03A5 ANUSREE K BABY9 Mattannur HSSB195
2500H03A6 NUJAIBA P.P9 Sivapuram HSB185
  283 -  Book Binding
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2296H04A3 NAYANA.P9 GHSS VengadA235
2329H04A4 ABHISHEK.K.E9 GHSS MalurA220
1960H04A1 AISWARYA. P8 Koodali HSSB195
2575H04A2 ASWANTH. A.K8 KPCHSS PattannurC175
  285 -  Coconut shell product
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2130H06A3 ASWANTH A10 GVHSS EdayannurA247
2576H06A2 VISHNU. A.P9 KPCHSS PattannurA225
1961H06A1 SREERAG. K8 Koodali HSSB206
2501H06A4 RAMIL. V.K9 Sivapuram HSB180
  286 -  Coir Door Mats
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2391H07A3 ABHINAYA K10 Mattannur HSSA242
2297H07A2 MIDHUN9 GHSS VengadA217
2577H07A1 AKSHAY. K.P8 KPCHSS PattannurB187
  287 -  Doll Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2578H08A2 SWATHI KRISHNA10 KPCHSS PattannurA245
1962H08A1 AKARSHA. V. K9 Koodali HSSA230
2430H08A4 VISHNURAG10 Mattannur HSSB195
2298H08A3 HARSHITHA.VALSAN9 GHSS VengadB195
  288 -  Economic Nutritious Food Items
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2207H09A1 ASHNA P10 GHSS MambaramA229
  289 -  Electrical Wiring
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2579H10A2 ASWANTH. S9 KPCHSS PattannurA272
2705H10A4 ASWANTH.P.P9 Sivapuram HSA241
1963H10A1 AMAL. V8 Koodali HSSA223
2330H10A3 AKSHAYJITH.8 GHSS MalurB196
  290 -  Electronics
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2446H11A1 ABHILASH DHANAPAL8 Mattannur HSSB194
  291 -  Embroidery
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2208H12A3 MEGHA JANARDHANAN10 GHSS MambaramA256
1964H12A1 FATHIMATH RAZANA8 Koodali HSSA241
2331H12A7 JYOTHSNA.K.V10 GHSS MalurA225
2447H12A5 HARSHA SOMAN10 Mattannur HSSA225
2580H12A2 ATHULYA. A.K8 KPCHSS PattannurA211
2299H12A4 CHANDANA RAGESH.C8 GHSS Vengad
138
2503H12A6 SUKRITHA. K9 Sivapuram HS
137
  292 -  Fabric Painting
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1965H13A1 ANJANA. K9 Koodali HSSA241
2427H13A3 ATHUL PRAKASH CK10 GVHSS EdayannurA224
2332H13A8 MARJANA ALI.E10 GHSS MalurA215
2300H13A5 ARYA.V8 GHSS VengadB193
2504H13A7 AKHIL. A9 Sivapuram HSB191
2591H13A2 AMRUTHA. T10 KPCHSS PattannurB185
2448H13A6 DHANA NASAR M K10 Mattannur HSSC173
2209H13A4 ANOOP K E9 GHSS Mambaram
139
  293 -   Fabric Printing Using Vegetable
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2428H14A3 PRABINBABU M8 GVHSS EdayannurA228
1966H14A1 VARADA. M. P8 Koodali HSSA220
2449H14A5 ASHREYA K K10 Mattannur HSSB207
1163H14A7 ARSHA.V10 GHSS MalurC159
2505H14A6 GANA K8 Sivapuram HS
141
2301H14A4 ANAGHA RAJ .KP8 GHSS Vengad
140
2581H14A2 ASWANTH. K.P9 KPCHSS Pattannur
135
  294 -  Fibre Work Using Natural Fibre
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2302H15A2 NIVYASREE.S10 GHSS VengadA266
1967H15A1 AMRITHA.K. C10 Koodali HSSA240
2506H15A3 JEEVA. C8 Sivapuram HSB200
  296 -  Garment Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2303H17A3 VANDHANA.KV10 GHSS VengadA225
2210H17A2 AYANA K T8 GHSS MambaramA212
1968H17A1 UDAYANJALI. N8 Koodali HSSB196
2334H17A6 MUBASHIRA.N10 GHSS MalurC170
2507H17A5 SREESHMA. P9 Sivapuram HSC162
2450H17A4 FATHIMATHU RIMNA P A8 Mattannur HSSC150
  297 -  Metal Engraving
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2293H18A2 SHYAM KUMAR.P.D10 GHSS MambaramA265
2582H18A1 ANURAG. K.V8 KPCHSS PattannurA239
2451H18A3 JIMNA K9 Mattannur HSSB190
  298 -  Clay Modelling
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2452H35A4 AJITH V G9 Mattannur HSSA260
2304H35A3 JAGATH.CK10 GHSS VengadA225
2335H35A5 AMALJOSEPH8 GHSS MalurA210
2211H35A2 ADARSH DINESHAN9 GHSS Mambaram
140
2583H35A1 SHAMALJITH. K8 KPCHSS Pattannur
130
  299 -  Net Making (Badminton/Volley Ball)
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1770H19A1 SOURAV MANOHARAN10 GHSS MambaramA235
2453H19A2 SANGEETH A9 Mattannur HSSB200
  300 -  Paper Craft
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2305H20A4 AKSHAY.T9 GHSS VengadA240
2336H20A7 NEETHU.M10 GHSS MalurA225
1969H20A1 ANAGHA. T. K8 Koodali HSSA210
2509H20A6 ANJITHA PURUSHOTHAMAN9 Sivapuram HSB185
2454H20A5 ANUSREE M T9 Mattannur HSSB180
2587H20A2 ATHIRA. V.A9 KPCHSS PattannurC170
  302 -  Thread Pattern
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2584H22A2 JADEER. P.P10 KPCHSS PattannurA250
2321H22A3 THEJUS9 GHSS MambaramA235
2306H22A4 GREESHMA KRISHNAN.G8 GHSS VengadA220
1970H22A1 ARJUN. V10 Koodali HSSB190
2337H22A6 NEETHU.V.K9 GHSS MalurC170
2510H22A5 ASHARUDEEN M.K9 Sivapuram HSC160
  303 -  Palm leaves Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1971H23A1 JITHUL. P.J9 Koodali HSSB200
  304 -  Card & Straw Board Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2455H24A2 ARJUN A K9 Mattannur HSSA235
  305 -  Rexin, Canvas & Leather Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2456H25A1 SANGEETH CHANDRAN10 Mattannur HSSA215
  306 -  Screw Pine Leaves Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2512H34A2 VAISAKH. M8 Sivapuram HSA230
2213H34A1 SIDHARTH N8 GHSS MambaramA210
  307 -  Products Using Waste materials
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1972H26A1 DHANYA. E9 Koodali HSSA256
2308H26A2 SOURAV.OM8 GHSS VengadA242
2513H26A4 SHARMINA .P.K9 Sivapuram HSA220
2457H26A3 VISHNU P8 Mattannur HSSA220
  308 -  Puppetry
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1973H27A1 ANAGHA BALAKRISHNAN8 Koodali HSSA230
2458H27A3 ATHIRA P9 Mattannur HSSA210
2309H27A2 VARSHA.KV9 GHSS VengadB195
  309 -  Sheet Metal Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1974H28A1 VYSHNAV. P8 Koodali HSSA268
  310 -  Stuffed Toys
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1975H29A1 SRAVYA SURENDRAN10 Koodali HSSA255
2585H29A2 JAYAJITH8 KPCHSS PattannurA230
2459H29A3 KIRAN T8 Mattannur HSSA210
  311 -  Umbrella Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2339H30A2 ANURAG9 GHSS MalurA235
2310H30A1 SWRAJ.K10 GHSS VengadA217
  312 -  Wood Carving
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1976H31A1 SHYAMLAL. A. K9 Koodali HSSA242
2214H31A3 AKSHAY FALGUN8 GHSS MambaramA225
2586H31A2 NIKHIL. K.V8 KPCHSS PattannurB195
2460H31A4 SREERAG C9 Mattannur HSSC170
  313 -  Wood Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1977H32A1 ARJUN. T9 Koodali HSSA238
2516H32A2 NIDHIN V.P10 Sivapuram HSA225

Work Experience Fair (On the Spot)   Category :HSS/VHSS
  320 -  Agarbathi Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2527V07A4 SIDHARTH. S12 Sivapuram HSA260
2197V07A3 JEENA DAS12 GHSS MambaramA245
2415V07A2 ANURAJ CA12 GVHSS EdayannurA230
2561V07A1 AKHINLAL. K11 KPCHSS PattannurA215
  321 -  Bamboo Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2416V06A1 JUNAIS V11 GVHSS EdayannurA254
2198V06A2 RITHUL P11 GHSS MambaramA235
  322 -  Beads Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2556V05A4 NEENU K11 Mattannur HSSA255
2350V05A3 CHAITHANYA.K12 GHSS VengadA240
2592V05A2 ATHIRA. V.E11 KPCHSS PattannurA225
  323 -  Book Binding
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2351V04A2 NISHAD.BK12 GHSS VengadA225
2593V04A1 MIDLAJ. V.K11 KPCHSS PattannurA210
  325 -  Coconut shell product
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2340V02A3 JIBIN JOSEPH11 GHSS MalurA252
2417V02A1 THAJIR T P11 GVHSS EdayannurA233
  326 -  Coir Door Mats
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2353V01A1 ATHIRA.M12 GHSS VengadA218
  327 -  Doll Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2528V08A1 ABHIJITH. M11 Sivapuram HSA240
  328 -  Economic Nutritious Food Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2199V09A2 VINISHA K12 GHSS MambaramA247
1979V09A1 ROHIT MANOHARAN12 Koodali HSSA242
  329 -  Electrical Wiring
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2200V10A2 SINITH P K11 GHSS MambaramA216
2557V10A4 NIKHIL R11 Mattannur HSSB195
  330 -  Electronics
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2563V11A1 ABHIJITH. S11 KPCHSS PattannurA228
2558V11A3 JISHNU MULACHAN12 Mattannur HSSB183
2418V11A2 NIDHIN N12 GVHSS EdayannurC171
2529V11A4 SANGEETH. P.C12 Sivapuram HSC152
  331 -  Embroidery
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2564V12A1 AISWARYA. P.K11 KPCHSS PattannurA256
2419V12A2 JASMINA SHERIN K12 GVHSS EdayannurA243
2341V12A4 SHIBIN.C11 GHSS MalurA219
2530V12A3 FADIYA P.P11 Sivapuram HSB184
  332 -  Fabric Painting
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2594V13A2 GOKUL. P.V11 KPCHSS PattannurA235
2201V13A4 ANAGHA K11 GHSS MambaramB192
2420V13A3 NASARIYA C12 GVHSS EdayannurB185
2355V13A5 ARUN NANDANAN.O11 GHSS VengadC170
1980V13A1 SAHALA. C.P11 Koodali HSS
144
  333 -  Fabric Printing Using Vegetable
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2202V14A4 NAVANEETH K12 GHSS MambaramA240
2559V14A6 SAFANA P V12 Mattannur HSSA227
2342V14A8 AMAL DEV11 GHSS MalurA214
1981V14A1 SREYA SUKUMARAN11 Koodali HSSB180
2531V14A7 ASWIN. A.M11 Sivapuram HSC156
2356V14A5 PRINSHA.A12 GHSS VengadC153
2596V14A2 AYANA. C11 KPCHSS PattannurC150
  334 -  Fibre Work Using Natural Fibre
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2203V35A1 ABISHA P12 GHSS MambaramA252
2343V35A2 ATHIRA.A11 GHSS MalurA230
  335 -  Fruit Preservation
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2357V15A1 JITHIN CHANDRAN12 GHSS VengadA216
  336 -  Garment Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2358V16A2 PRIYA PRABHAKARAN11 GHSS VengadA243
2422V16A1 SARATH P11 GVHSS EdayannurA210
  337 -  Metal Engraving
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2359V17A3 RAHUL CHANDRAN.VP11 GHSS VengadA270
2565V17A1 AKHILA. V.C12 KPCHSS PattannurA252
2423V17A2 LAPIN A12 GVHSS EdayannurA235
  338 -  Clay Modelling
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2344V34A4 SHARATH DAS12 GHSS MalurA270
2560V34A2 KARUNRAJ K12 Mattannur HSSA210
  340 -  Paper Craft
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2361V18A3 AKHIL.K11 GHSS VengadA250
2590V18A4 AMITHA T.V12 Sivapuram HSA235
1982V18A1 ARSHA. K11 Koodali HSSA215
2595V18A2 VINAYAK. K.V11 KPCHSS PattannurB185
  342 -  Thread Pattern
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2362V20A1 SUMAYYA.C11 GHSS VengadB198
2533V20A2 ADHIL. O11 Sivapuram HSB185
  344 -  Card & Straw Board Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2204V22A1 SRUTHIN T11 GHSS MambaramA220
  345 -  Rexin, Canvas & Leather Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2424V32A1 NIFTHASH MP12 GVHSS EdayannurA225
2345V32A2 DRISHYA RATNAKARAN11 GHSS MalurA210
  346 -  Screw Pine Leaves Products
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2699V23A1 SWETHA.A11 Sivapuram HSA245
  347 -  Products Using Waste materials
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1983V24A1 ANURAG. M12 Koodali HSSA254
2425V24A3 KISHORE12 GVHSS EdayannurA240
2346V24A5 SHARATH KUMAR.V.K11 GHSS MalurA225
2566V24A2 LAMSI. K.P11 KPCHSS PattannurA225
  350 -  Stuffed Toys
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1984V27A1 ABIDA. V. P12 Koodali HSSA250
  352 -  Wood Carving
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2363V29A2 ASWIN.K12 GHSS VengadA260
1985V29A1 RAHUL. K.P11 Koodali HSSA240
  353 -  Wood Work
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
2537V30A2 AKSHAY K.K11 Sivapuram HSA279
2567V30A1 SOORAJ. R.S12 KPCHSS PattannurA272
2347V30A3 RAJEESH.M.K11 GHSS MalurA253
  354 -  Writing Chalk Making
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradeMarks
1986V31A1 HARITHA MANOHARAN11 Koodali HSSA240
2364V31A2 ARUN CHANDRAN.M11 GHSS VengadA215

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ