***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക *****
>***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ** *****

ഞായറാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 14, 2013


           അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം

                   ഏപ്രിൽ 16 ന് ആരംഭിക്കുന്നു.

                   ഈ വർഷത്തെ അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ   Mattannur GUP സ്കൂളിൽ വെച്ച്  നടക്കുന്നതാണ് .ഒരേ സമയം രണ്ട്  ബാച്ചുകൾക്ക്‌  പരിശീലനം നൽകും. അദ്ധ്യാപകരുടെ പങ്കാളിത്തം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ