ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 22, 2013

List of Communities eligible to OBC Prematric Scholarship

List of Communities eligible to OBC Prematric Scholarship 2012-13
1 Agasa
2 Ambalakkaran
3 Aremahrati
4 Arya
5 Bandari
6 Billava
7 Chakkala
8 Chavalakkaran
9 Chetty
10 Chetties
11 Kottar Chetties
12 Parakka Chetties
13 Elur Chetties
14 Attingal Chetties
15 Pudukkada Chetties
16 Iraniel Chetties
17 Sri Pandara Chetties
18 Telugu Chetties
19 Udayamkulangara Chetties
20 Peroorkada Chetties
21 Sadhu Chetties
22 24 Manai Chetties
23 Wayanadan Chetties
24 Kalavara Chetties
25 24 Manai Telugu Chetties
26 Moundadan Chetties
27 Edanadan Chetty
28 Devadiga
29 Devanga
30 Ezhava
31 Thiyyas
32 Izhavan
33 Ishavan
34 Ezhavan
35 Ezhuva
36 Izhuva
37 Ishuva
38 Izhuvan
39 Ishuvan
40 Ezhuvan
41 Izhava
42 Izhavan
43 Ishavan
44 Illuva
45 Illuvan
46 Irava
47 Iruva
48 Ezhavathi
49 Ezhuthachan
50 Ganika
51 Gatti
52 Gowda
53 Hegde
54 Jogi
55 Kaduppattan
56 Kaikolan
57 Kelasi
58 Kalasi Panicker
59 Kalari Kurup
60 Kalari Panicker
61 Viswakaramas
62 Asari
63 Chaptegra
64 Kallassary
65 Kalthachan
66 Kammala
67 Kamsala
68 Kannan
69 Karuvan
70 Kitaran
71 Kollan
72 Malayala Kammala
73 Moosari
74 Pandikammala
75 Pandithattan
76 Perumkollan
77 Thachan
78 Thattan
79 Vilkurup
80 Villasan
81 Viswabrahmanan
82 Viswabrahmanar
83 Viswakarmala
84 Palisa Perumkollan
85 Kannadiyans
86 Kanisu
87 Kaniyar Panicker
88 Kani
89 Kaniyar
90 Ganaka
91 Kanisan
92 Kamnan
93 Kavuthiyan
94 Kavudiyaru
95 Koteyar
96 Krishnanvaka
97 Kerala Mudalis
98 Kuruba
99 Madivala
100 Mahendra-Medara
101 Maravans
102 Maruthuvar
103 Nadars (Hindu)
104 Naikkans
105 Odans
106 Pandithars
107 Panniyar
108 Pattariyas
109 Varanavar
110 Rajapur
111 Chakravar
112 Sakravar(Kavathi)
113 Sourashtras
114 Saliyas
115 Chaliya
116 Chaliyan
117 Senai Thalavan
118 Elavaniar
119 Thachar
120 Tholkollans
121 Thottian
122 Vaduvans
123 Vadugans
124 Vadukars
125 Vadukas
126 Vadukans
127 Vanians
128 Vanika
129 Vanika Vaisya
130 Vanibha Chetty
131 Vaniya Chettty
132 Ayiravar
133 Nagarathar
134 Vaniyan
135 Vaniar
136 Vakkaliga
137 Veerasaivas
138 Yogis
139 Yogeeswara
140 Poopandaram
141 Maalapandaram
142 Jangam
143 Pandaram
144 Veluthedathu Nair
145 Veluthedan
146 Vannathan
147 Vilakkithala Nair
148 Vilakkithalavan
149 Yadavas
150 Kolaya
151 Ayar
152 Mayar
153 Maniyani
154 Iruman
155 Kongu Navithan
156 Vettuva Navithan
157 Aduthon
158 Moopar
159 Kallan Mooppan
160 Kallan Mooppar
161 Kongu Vellala Gounder
162 Vellala Gounder
163 Nattu Gounder
164 Pala Gounder
165 Poosari Gounder
166 Pala Vellala Gounder
167 Boyan (In Malabar District)
168 Ganjam Reddis (In Malabar District)
169 Vishavan (In Malabar District)
170 Kammara (Except Malabar District)
171 Malayekandi (Except Malabar District)
172 Reddiars (Except Malabar District)
173 Thandan (In Malabar District)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ