വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 17, 2013

HEADMASTERS CONFERENCE

18 January 2013(Friday) there will be an URGENT Conference for HEADMATERS in Mattannur Sub District at GUPS Mattannur.The Conference will start at 10 am itself.Please attend the meeting without fail.
                                                                    AEO,Mattannur
                                                                    17.01.2013

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ