ബുധനാഴ്‌ച, ജൂൺ 15, 2016

മട്ടന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ സ്കൂൾ കൺ വീനർ മാരുടെ ജനറൽ ബോഡി താഴെ പറയും പ്രകാരം നടക്കുന്നതാണ് 
വിദ്യാരംഗം -20-06 -2016 -3 മണിക്ക്  ഗവ U .P .സ്കൂൾ മട്ടന്നൂർ 
ഗണിതശാസ്ത്രം,പ്രവൃത്തിപരിചയം -21 -06 -2016 3 മണിക്ക്  ഗവ U .P .സ്കൂൾ മട്ടന്നൂർ
 ശാസ്ത്രം,സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം-22 -06 -2016 3 മണിക്ക്  ഗവ U .P .സ്കൂൾ മട്ടന്നൂർ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ