ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 19, 2019


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക് // 


ലോക  മാതൃഭാഷാദിനമായ   ഫെബ്രുവരി  21  ന്   സ്കൂളിൽ  എടുക്കേണ്ട  പ്രതിജ്ഞ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ