ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 11, 2012

  ഓൺലൈൻ ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
              തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഓൺ ലൈനായി ലഭിക്കുന്ന ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എല്ലാ സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ആധികാരിക രേഖയായി 25.07.2012 ലെ GO(MS) No. 202/2012/LSGD എന്ന ഉത്തരവ്‌ പ്രകാരം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും www.cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ സന്ദർശിക്കുക. കുട്ടിയുടെ ജനനതീയതി, സെക്സ്‌, അമ്മയുടെ പേര്‌ എന്നീ വിവരങ്ങൾ നൽകി തികച്ചും സൗജന്യമായി ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മേൽപറഞ്ഞ വെബ്‌ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌.
 Click here to go to the web site

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ