ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 05, 2020


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ   അടിയന്തിര ശ്രെദ്ധക്ക് // പാചക ചിലവിന്  അനുവദിച്ച  തുക  തിരിച്ചടക്കുന്ന തിന്   വന്ന  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ