വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2020

എൽ.എസ്‌.എസ്‌ പരീക്ഷ-പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം
2020 ഫെബ്രുവരി 29 നു നടന്ന എൽ.എസ്‌.എസ്‌ പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ രക്ഷിതാക്കൾ നേരിട്ട്‌ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാതെ  ആയത്‌ കോവിഡ്‌ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌ സ്കൂളുകളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഫീസ്‌ രശീതി നൽകേണ്ടതുമാണ്‌.  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  അവസാന തീയതിയായ  31-7-2020 വരെ  സ്കൂളുകളിൽ ലഭ്യമായ അപേക്ഷകളും ശേഖരിച്ച ഫീസും  കവറിംഗ്‌ ലെറ്റർ സഹിതം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ 3-8-2020 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക്‌ മുമ്പായി   ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. രക്ഷിതാക്കൾ നേരിട്ട്‌ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസിൽ ഹാജരാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതും പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം ആവശ്യമുള്ള  എല്ലാ കുട്ടികളും  അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ എന്നും പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഉറപ്പ്‌ വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.

1 അഭിപ്രായം: