ചൊവ്വാഴ്ച, ഡിസംബർ 08, 2020

2020 -2021 വർഷം മട്ടന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ,ഡിഷ് വാഷ് ,മോപ്പ് ,സ്റ്റേഷനറി ഇനം എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനു അനുവദിച്ച തുകയും സ്കൂളിന്റെ പേരും ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളുക്കുന്നു .തുക bims ൽ വരുന്ന മുറക്ക് വിനിയോഗിച്ച് ധനവിനിയോഗ പത്രം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . SL.NO School Code School Name Amount 1 14775 Kanhileri UPS 2000 2 14702 GLPS Kanhileri 2000 3 14725 Kunnirikka SKV LPS 1500 4 14759 Koodali UPS 2500 5 14727 Maruthayi LPS 2000 6 14736 Velliyamparamba LPS 1500 7 14756 BEM UPS Anjarakkandy 2500 8 14705 GLPS Pazhassi 2000 9 14765 Neerveli UPS 2000 10 14768 Pattannur UPS 2500 11 14781 CHITRARI ASHA SCHOOL 1500 12 14713 MMI LPS Kallayi 2000 13 14722 Kolari New LPS 2000 14 14728 Neerveli LPS 1500 15 14760 Kunnirikka UPS 2000 16 14016 KPC HSS Pattannur 3000 17 14018 GVHSS Edayannur 2500 18 14785 PAZHASSIRAJAMEMMORIALBUDS SPL SCHOOL 2000 19 14022 GHSS Vengad 2500 20 14020 Ayithara mambaram GHSS 3500 21 14049 Mattannur HSS 4000 22 14050 Sivapuram HS 3500 23 14051 GHSS Maloor 2500 24 14014 Koodali HSS 4000 25 14717 Karetta LPS 1500 26 14718 Keecheri LPS 2500 27 14719 NIS LPS Venmanal 2000 28 14720 Keezhallur North LPS 2000 29 14721 Kolari LPS Sivapuram 2500 30 14723 Durgavilasam LPS 1500 31 14724 Kovoor LPS 1500 32 14726 Mannur LPS 2000 33 14729 Oorpalli LPS 2000 34 14730 Paduvilayi LPS 2000 35 14731 Palayode LPS 1500 36 14732 NIS LPS Palottupally 3500 37 14733 Pazhassi East LPS 2500 38 14734 SRV LPS Peravoor 1500 39 14735 Therur MLPS 2500 40 14737 Vengad LPS 2000 41 14739 Ayithara LPS 1500 42 14740 Ayyallur LPS 2000 43 14741 Desamithram LPS 2000 44 14742 Elampara LPS 2500 45 14743 Kanad LPS 2500 46 14744 Kuriyot LPS 2000 47 14745 Kavumthazha LPS 2000 48 14746 Kotheri LPS 2500 49 14747 Kovoor Central LPS 2000 50 14748 Kunderipoil New LPS 1500 51 14749 Kuzhikkal LPS 2000 52 14750 Mettadi LPS 2000 53 14751 Palad LPS 2000 54 14752 Panayathamparamba LPS 2000 55 14753 Thattiyode North LPS 2000 56 14754 GUPS Ayippuzha 3000 57 14755 GUPS Mattannur 3500 58 14757 Kallur New UPS 4000 59 14758 Kayani UPS 2500 60 14761 Kunnoth UPS 2000 61 14762 Maloor UPS 2500 62 14763 Meruvambai Mappila UPS 3500 63 14764 Muttannur UPS 2500 64 14766 Panambatta New UPS 3500 65 14767 Pariyaram UPS 2500 66 14769 Pazhassi West UPS 2500 67 14770 Porora UPS 2500 68 14771 Therur UPS 2000 69 14772 Tholambra UPS 3500 70 14773 Vengad Mappila UPS 2500 71 14774 Vengad South UPS 2500 72 14776 Keezhallur UPS 1500 73 14701 GLPS Kandamkunnu 1500 74 14703 GLPS Kodolipram 2000 75 14704 GLPS Muthukuttipoyil 2000 76 14706 GLPS Poovampoyil 1500 77 14707 GLPS Sivapuram 2500 78 14708 Ayithara North LPS 1500 79 14709 Chambad LPS 2000 80 14710 Kaitheri ALPS 2000 81 14711 Kaitheri West LPS 2500 82 14712 Kallayi ALPS 2000 83 14714 Kallerikkara LPS 2000 84 14715 Kanhileri West LPS 2000 85 14716 Kara LPS 2000 86 14777 CHITHANYA BUDS SPL SCHOOL 1500 87 14778 Sisumithra Buds Special School 1500

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ