ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 09, 2018

// അറിയിപ്പ് // 

പ്രധാനാധ്യപകാരുടെ അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് 

     MEDISEP  CIRCULAR  

CIRCULAR    CLICK HERE


എല്ലാ  DRAWING  AND  DISBURSING  ഓഫീസർ  മാരും  CIRCULAR  ൽ  അനുബന്ധ മായി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന  PROFORMA ഉപയോഗിച്ച്    എല്ലാ  ജീവനക്കാരുടെയും (പാർട്ട്  ടൈം  കണ്ടിജൻറ്‌  ജീവനക്കാർ  ഉൾപ്പെടെ ) വിവരശേഖരണം  പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും  പ്രസ്തുത  വിവരം  MEDISEP  വെബ്സൈറ്റ്  ലെ  INFO മെനുവിൽ  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന  എക്സൽ  ഫോർമാറ്റിൽ  തയ്യാറാക്കി   ഈ  ഓഫീസിലെക്ക്  ഇമെയിൽ  ആയി   12 -10 -18   ന്   5  മണിക്ക്  മുൻപായി  അയക്കേണ്ടതാണ്;   ജീവനക്കാരിൽ   നിന്നും  ശേഖരിച്ച   PROFORMA  കൾ  എല്ലാ   പ്രധാനാധ്യപകരും  കൈവശം  വേക്കേണ്ടതാണ്  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ