വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 22, 2018

അക്കാദമിക മാസ്റ്റർപ്ലാൻ ഫിബ്രവരി 1 ന്  സാമൂഹിക ചർച്ചക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ