ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 20, 2018

വളരെ അടിയന്തിരം 

എൽ. എസ്. എസ്. / യു. എസ്. എസ്.  ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ                   


          എൽ.എസ്.എസ്./യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ  എൽ.എസ്.എസ്./യു. എസ്.എസ് സ്കോളർഷിപ് സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌ത്‌ ഉടനെ തന്നെ പ്രധാനാധ്യാപകർ എടുക്കേണ്ടതാണ്. എൽ. എസ്.എസ്./യു.എസ്.എസ്.പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളുടെയും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്നും download ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

        പ്രസ്തുത ഹാൾ ടിക്കറ്റുകളിൽ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ ഒപ്പു വെച്ചതിനു ശേഷം ഹാൾടിക്കറ്റിൽ പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തിലെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പു രേഖപ്പെടുത്തി എൽ.എസ്.എസ് /യു.എസ്.എസ് സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ