ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 07, 2018

അറിയിപ്പ് 

2017--18  വർഷത്തെ  പ്രീ -പ്രൈമറി  സ്കൂളുകളെ  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ  താഴെകൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  9.2.2018 നകം    ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രീ-പ്രൈമറി പ്രവർത്തിക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ NIL റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ