തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 26, 2018

 പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അറിവിലേക്കായി 

    2018 മാർച്ച് 31 വരെ സ്‌കൂൾ മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് അടയ്ക്കുന്നത് വരെ മാത്രം താങ്കളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് അവശ്യമായ അരിയുടെ അളവ് 2018 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ എൻ എം പി  1 ഫോറത്തിൽ മുകളിൽ വലതുവശം ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിസമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് ശേഷം യാതൊരു കാരണ വശാലും അരി ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല .

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി വാർഷിക പരിശോധന സമയ ബന്ധിതമായി നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളൂം നടത്തണം .കാലി ചാക്ക് 
വിൽപ്പന നടത്തി നടപടിക്രമം 
സമയക്രമത്തിന് അനുസൃതമായി നടത്തണം.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ