ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 28, 2016

പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിന് അപേക്ഷ                                    നല്‍കണം
സംസ്ഥാനത്തെ ട്രഷറികള്‍ വഴി പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ പെന്‍ഷന്‍കാരും പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിനുളള അപേക്ഷയുടെ മൂന്ന് കോപ്പികള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറികളിലും ബാങ്കുകള്‍ വഴി പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാന പെന്‍ഷന്‍കാരും പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിനുളള അപേക്ഷയുടെ മൂന്ന് കോപ്പികള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിലും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ട്രഷറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷയും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും www.finance.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സെറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ