തിങ്കളാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 01, 2014

ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം

             ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 2014 ലെ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 5 കി.ഗ്രാം വീതം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ഉത്തരവായി. സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം സപ്തംബർ 5 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം. സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് സർക്കുലർ കാണുക 
സർക്കുലർ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ