***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക *****
>***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ** *****

വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 04, 2014

                          ഗവ.സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ (സ്ഥിരം, താൽക്കാലികം, കോണ്‍ട്രാക്റ്റ്‌, ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ) 31.12.2013 അടിസ്ഥാനമായി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമകളിൽ (MS Excel Format) സപ്തംബർ 5 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിസമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ