ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 31, 2014

                   പാചകതൊഴിലാളികൾക്ക് ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ചു

സ്കൂളിലെ പാചകതൊഴിലാളികൾക്കും സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തോടനുബന്ധിച്ച് പി.ടി.എ നടത്തുന്ന പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ