വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 04, 2014

                       CRC കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ

തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ളസ്റ്റർ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ മാരായി ജോലിചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ റിട്രഞ്ച്ഡ് അദ്ധ്യാപകരുടെയും വിവരങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രഫോർമയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ 2 പകർപ്പ് സപ്തംബർ 10 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ