തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 15, 2012

                 സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 
       ഗവേഷണത്തിന്  അവസരം

ഇംഗ്ളണ്ടിലെ റെഡിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് ഐ.എം.ജി. സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്തര്‍ദേശീയ ഗവേഷണ പഠനത്തിനായി കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരില്‍നിന്ന് ഗവേഷണനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. നഗരവത്ക്കരണത്തിലെ തുറന്ന സമീപനവും കുടിയേറ്റവും, ഭൂമിസംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിലെ നിയമഘടനയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളും, ആസൂത്രണം ഭരണം അര്‍ബന്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഗവേഷണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നത്. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ നവംബര്‍ ഒന്നിന് മുമ്പായി നിര്‍ദേശങ്ങളുടെ കരടുരൂപം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഐ.എം.ജിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഐ.എം.ജിയുടെwww.img.kerala.gov.in ലഭിക്കും. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ