ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 12, 2019

   നൂൺമീൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ  COOK DETAILS ഇനിയും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകാർ 15 -11 -2019  നു 2  മണിക്ക് മുൻപായി COMPLETE ചെയ്യേണ്ടതാണ് . എല്ലാ സ്കൂളിന്റെയും COOK DETAILS UNLOCK ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . നവംബർ  മാസം മുതൽ മുതൽ COOK SALARY സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നും എടുക്കേണ്ടതിനാൽ  എഇഒ തലത്തിൽ കുക്കിനെ ACTIVE ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് .എല്ലാ DETAILS ഉം  പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ കുക്കിനെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു .അല്ലാത്ത പക്ഷം കുക്ക് സാലറി പാസ്സാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല . എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ